CONDICIONS D’AFILIACIÓ

L’ afiliació al sindicat es fa per anys naturals.

Arribat el 31 de desembre si no hi ha hagut cap notificació legal en contrari, per part de l’afiliat/da, a data 1 de gener es renovarà
automàticament l’afiliació per altre any natural i així successivament.

Les quotes es domiciliaran trimestralment els mesos de gener, abril, juliol i octubre.

Aquelles noves afiliacions que es produeixin una vegada iniciat l’any i respectiu trimestre, és domiciliarà la part
proporcional de la quota d’aquell període.

El Sindicat podrà reclamar les respectives comissions per devolucions de rebuts.