Intervencions en espais públics II | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per assolir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts de el curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través de Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació de el curs, i haurà de ser correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent de el curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia de campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació de el curs, es farà a través de seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’ha de fer amb posterioritat a l’estudi i comprensió del contingut del curs.

La nota final de curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

  • APTE qualificació amb la qual se supera el curs
  • SUSPENS qualificació amb la qual no se supera el curs
  • NP no presentat

Per superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg de el curs.

Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. TIPUS BÀSIC

2. TIPUS ATENUAT

3. SUBTIPUS AGREUJATS

4. TRÀFIC DE PRECURSORS

5. COMÍS

6. INTERVENCIONS AMB SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS

7. EMPLENAMENT DE LES ACTES ADMINISTRATIVES

8. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

9. BIBLIOGRAFIA

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus