Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Tens a les teves mans el material didàctic del curs d´INTRODUCCIÓ BÀSICA A L’ANTROPOLOGIA FORENSE”.

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Els mitjans i els procediments que cal seguir per obtenir una identificació viable a efectes legals són premissa per a qualsevol diligència d’identificació que es vol fer constar en unes diligències policials.

Per tot ells, el curs se centra per una banda en l’estudi dels diversos instruments de què disposem actualment per identificar un individu i per l’altre en els aspectes legals que recull fonamentalment la Llei d’Enjudiciament Criminal i altres normes legals que estableixen les garanties processals i penals que s’han de contemplar als efectes que es puguin admetre com a prova les diverses actes o informes pericials que s’adjunten a l’atestat policial.

Finalment, també estudiarem alguns aspectes característics de les lesions amb arma blanca i les lesions per arma de foc.

Objectius

  1. Estudiar els principals mitjans d’identificació admesos com a prova en el procés penal.
  2. Aprofundir sobre l’ús i les particularitats dels diferents mitjans i procediments d’identificació.
  3. Analitzar la normativa legal que regula l’ús i l’aportació de proves d’identificació.
  4. Conèixer els principis i les garanties que limiten l’ús d’alguns mitjans d’identificació.
  5. Aportar instruments que permetin obtenir indicis amb valor probatori en un tribunal.
  6. Entrar en contacte amb la terminologia més habitual a la temàtica objecte d’aquest curs.

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. La identificació de subjectes

1.1 Què és la identitat?

1.2 Aspectes diferenciadors en la identificació

1.3 Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Nova Estructura

2. Les modificacions post-mortem

3. Identificació d’un cadàver

3.1 Introducció

3.2 Model per a la investigació de restes òssies

3.3 Variables que afecten la taxa de descomposició, WHITMAN

3.4 Diagnòstic de l’Edat

3.5 Determinació del sexe

3.6 Reconstrucció de l’estatura

3.7 Marques d’estrès ocupacional

4. La reconstrucció facial en la identificació

5. Anàlisi del genoma humà

5.1 Introducció

5.2 Recollida i enviament de mostres

5.3 Contaminació. Precaucions

5.4 Interpretació de resultats. Anàlisi de l’ADN nuclear

6. Estudi de les lesions

6.1 Ferides per arma blanca

6.2 Ferides per arma de foc

Bibliografia

Examen final – Introducció bàsica a l’antropologia forense

 

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus