La delinqüència juvenil | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL”. El que es pretén és analitzar l’impacte de la delinqüència en menors, l’execució de mesures judicials i els grups de delinqüència juvenil.

En els darrers anys s’ha produït a la nostra societat l’aparició d’uns grups de persones en edat juvenil que han produït un fort impacte social i mediàtic com a conseqüència de les seves activitats, caracteritzades per un fort component violent, cosa que ha provocat sobre la nostra població una alarma social. Això ha motivat que es plantegi si aquest tipus de violència suposa l’existència d’una nova delinqüència juvenil o bé, s’ha incrementat la intensitat de la ja existent.

Dins de la violència juvenil, l’atenció mediàtica s’ha centrat, en general, sobre les anomenades bandes juvenils, la definició de les quals serveix per situar un conjunt de joves com si fossin una unitat d’acció, que despersonalitza els seus membres, i serveix per definir un conjunt de característiques que els situa en un determinat entramat i dins de l’imaginari social es construeix com a conflictiu i temut. A això és al que darrerament estem assistint quan parlem de bandes juvenils al nostre territori.

A banda d’això, cal afegir que el fet de la immigració com a fenomen social de gran importància a Espanya, bàsicament de països llatinoamericans, ha augmentat en els darrers anys, cosa que ha suposat que una gran part d’aquestes bandes juvenils tinguin un component de aquests països, fet que ha motivat que se les anomeni bandes juvenils llatinoamericanes.

A l’imaginari de la població general, s’associen determinades activitats delictives greus de joves llatins a la seva pertinença a una banda llatina, de les considerades perilloses (Latin King, Ñetas, Vatos Bojos, Mara Salvatrucha, Panteres Negres).

Tanmateix, cal precisar que aquest concepte estereotipat, no sempre és cert, i moltes vegades ens pot portar a una confusió. Cal precisar que actualment alguns d’aquests grups o bandes s’han constituït com a Associació, tal com preveu la Llei Orgànica 1/2002 reguladora del dret d’associació (Latin King i Ñetas)

Arribats a aquest punt, cal precisar què és una banda juvenil. Per banda juvenil cal entendre un grup organitzat, jerarquitzat i amb finalitat delictiva. Composició intergeneracional i sovint amb un cap adult. Opten per una carrera criminal.

 

Objectius

1.- Treballar el marc legal que empara la Legislació del menor per entendre’n el significat i els objectius socials.

2.- Contextualitzar la Delinqüència Juvenil dins de la criminalitat.

3.- Entendre la definició de Banda Juvenil, quins són els principals models de referència teòrics així com la manera com s’aborda des de la Prevenció de la delinqüència.

4.- Conèixer els antecedents personals i socials dels joves integrants de les Bandes Delinqüencials.

5.- Analitzar la situació dels mateixos dins dels centres penitenciaris i educatius.

6.- Elaborar propostes d’intervenció des duna perspectiva de reinserció.

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. ASPECTES LEGALS EN LA REGULACIÓ DEL MENOR

1.1 Llei Orgànica 8/2006. Responsabilitat penal del menor

1.2 Reial Decret 1774/2004 de 30 de juliol. Pràctica Policial

1.3 Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol

2. ÀMBIT CRIMINOLÒGIC

2.1 Teories criminològiques

2.2 Política Criminal

2.3 Prevenció Primària: Programes de prevenció

2.4 Prevenció secundària: Mesures adoptades per les FCS

2.5 Prevenció terciària: Internament Penitenciari

3. EL PERFIL DEL DELINQÜENT JUVENIL

4. LES BANDES JUVENILS

5. BANDES JUVENILS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

6. CONSEQÜÈNCIES DE POLÍTICA CRIMINAL

BIBLIOGRAFIA

EXAMEN FINAL – LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus