La intervenció en les comunicacions | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Tens a les teves mans el material didàctic del curs “INTERVENCIÓ DE LES COMUNICACIONS”.

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui el procediment de la intervenció de comunicacions als cossos policials com a mitjà per poder aportar indicis de participació d’un individu concret en un fet delictiu.

Els mitjans i els procediments que cal seguir per obtenir una intervenció viable a efectes legals són premissa per a qualsevol diligència d’intervenció que es vol fer constar en unes diligències policials. Estem parlant de la vulneració d’un dret fonamental reconegut a la Constitució Espanyola que, per aconseguir una finalitat més gran i com a única forma de recerca possible, el jutge autoritza aquesta intervenció per un temps limitat.

Per tot ells, el curs se centra per una banda en l’estudi dels diversos mitjans de comunicació que s’hi poden intervenir i per l’altra en els aspectes legals que recull fonamentalment la Llei d’Enjudiciament Criminal i altres normes legals que estableixen les garanties processals i penals que s’han de contemplar als efectes que es puguin admetre com a prova les diverses actes o informes pericials que s’adjunten a l’atestat policial.

Finalment també estudiarem els delictes que solen justificar l’adopció de les intervencions així com les darreres novetats en intervencions electròniques (Internet) i els mètodes d’identificació i rastreig.

 

Objectius

1.- Entendre el concepte d’intervenció de les comunicacions.

2.- Estudiar diferents tipus d’intervencions que es poden dur a terme de les comunicacions.

3.- Estudiar la legislació que sustenta aquests tipus d’intervenció.

4.- Introduir-se en els procediments més habituals duts a terme a l’hora d’intervenir les comunicacions en algunes de les modalitats més conegudes. 5.- Concretament, abordar el coneixement de la intervenció de les comunicacions postals, telegràfiques, telefòniques i electròniques

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. LA INTERVENCIÓ EN LES COMUNICACIONS

2. INTERVENCIÓ POSTAL I TELEGRÀFICA

2.1 Regulació legal (LECrim)

2.2 Obertura de paquets postals

2.3 Informe de la Fiscalia General de l’Estat

3. LA INTERCEPTACIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA

3.1 Regulació Legal (LECrim)

3.2 Operativa a la pràctica policial

3.3 Informe Fiscalia General de l’Estat

4. ALTRES CONSIDERACIONS LEGALS (LECrim)

4.1 Incorporació al procés de dades electròniques de trànsit o associades

4.2 Accés a les dades necessàries per a la identificació d’usuaris, terminals i dispositius de connectivitat

4.3 Captació i gravació de comunicacions orals mitjançant la utilizació de dispositius electrònics

4.4 Registre de dispositius d’emmagatzematge massiu d’informació

5. DOCTRINA CONSTITUCIONAL

6. INTERVENCIÓ TELEFÒNICA (Legislació Concursal)

7. LA INTERVENCIÓ ELECTRÒNICA (INTERNET)

7.1 Registres remots sobre equips informàtics

BIBLIOGRAFIA

EXAMEN FINAL – LA INTERVENCIÓ DE LES COMUNICACIONS

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus