TEMARI DEL CURS – LA SEGURETAT PÚBLICA I ELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT | LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació
Introducció
Context i definicions Objectius
Normes i disposicions de les FCS
L’estatut de les FCS
Els principis bàsics d’actuació
Les forces i cossos de l’Estat
Les policies de les comunitats autònomes
Les policies locals
Bibliografia