TEMARI DEL CURS – LES DROGUES I LA SEVA DELINQÜÈNCIA | LAS DROGAS Y SU DELINCUENCIA

Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Introducció
2. Tipus de drogues i les seves conseqüències
3. Delictes contra la salut pública
4. Delictes contra la seguretat viària i llei de trànsit i seguretat viària
5. La delinqüència amb les drogues
6. Valoració del risc de reincidència, perillositat i peritatge
7. Legalització davant de la no legalització de les drogues
8. Bibliografia, bibliografia web i altres fonts consultades