TEMARI DEL CURS – MALTRACTAMENT A ANCIANS: ABÚS I NEGLIGÈNCIA

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 FORMES DE MALTRACTAMENTS
2.1 Abusos
2.2 Negligència

3 ÀMBITS ON ES PODEN PRODUIR ELS MALTRACTAMENTS
3.1 Àmbit familiar i/o domèstic
3.2 Factors de risc a les Institucions
3.3 Àmbit estructural o social

4 FACTORS QUE PODEN INCIDIR EN L’INCREMENT DEL RISC AL MALTRACTAMENT EN LES PERSONES GRANS

5 LA DETECCIÓ [1]
5.1 Els professionals
5.2 Les eines per a la detecció

6 L’AVALUACIÓ

7 LA COMUNICACIÓ

8 LA INTERVENCIÓ [1]
8.1 Principis bàsics de la intervenció
8.2 Accions vers la persona gran víctima de maltractament
8.3 Abordatge interdisciplinari i coordinació

9 PREVENCIÓ
9.1 Les mesures de prevenció
9.2 Mesures d’autoprotecció

10 ASPECTES JURÍDICS
10.1 Documents preventives
10.2 Mesures de protecció quan no té la capacitat de decidir
10.3 Mesures des de l’ àmbit penal

11 IDEES PRINCIPALS

12 ANNEX

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I PÀGINES WEB CONSULTADES