Maltractaments i abusos a menors | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS”.

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui els diferents signes o comportaments que ens poden indicar que ens trobem davant d’un maltractament familiar.

Detectar una situació de maltractament en adults o menors és clau per poder iniciar el procés fins a la normalització. De vegades, la problemàtica que ens podem trobar no és tant una manca d’instruments sinó una manca d’accés a les situacions a tractar en qüestió.

Per tot ells el curs se centra d’una banda en l’estudi dels diversos instruments de què disposem actualment per identificar un maltractament i de l’altra en els aspectes legals que recullen fonamentalment el Codi Penal, la Llei d’Enjudiciament Criminal, la legislació menor, la legislació específica sobre la violència familiar i altres normes legals.

Finalment també estudiarem els maltractaments i els abusos a menors d’una forma específica, per l’especial implicació que reclama dels diversos operadors jurídics, i es tracta de situacions en què la llei permet l’actuació d’ofici d’una manera més clara i directa.

 

Objectius

  1. Conèixer les principals novetats de la nova Llei Orgànica 4/2015 en matèria de protecció de la seguretat ciutadana.
  2. Estudiar les diferents sancions que preveu amb la graduació.
  3. Analitzar els supòsits en què s’ha de produir la identificació i el registre d’una persona i/o domicili.
  4. Estudiar tota l’actuació en referència a armes, objectes perillosos i explosius quan no sigui considerada una conducta punible penalment.
  5. Estudiar tota l’actuació en matèria de consum i tinença de substàncies psicotròpics i/o estupefaents quan no sigui considerada una conducta punible penalment.
  6. Abordar els límits al dret de reunió i manifestació i les seues conseqüències administratives.

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. ELS VALORS A LA NOSTRA SOCIETAT

1.1 Introducció

1.2 Tipus de família respecte al risc de maltractament

1.3 Respostes a la violència familiar

2. ELS MALTRACTAMENTS

2.1 Definició segons l’OMS:

2.2 Definició segons el Consell d’Europa

2.3 Definicions segons el nostre Ordenament Jurídic. El Codi Penal

2.4 Especial referència al maltractament infantil

3. ACTUACIÓ DAVANT DEL MALTRACTAMENT

3.1 Catàleg d’infraccions penals

3.2 Circumstàncies que modifiquen la responsabilitat criminal: subtipus atenuats i agreujats

3.3 Competència Judicial, Ordre de protecció i seguiment policial

3.4 Estratègies d’afrontament de la violència familiar

4. L’ABÚS SEXUAL A MENORS

4.1 Introducció

4.2 Efectes dels abusos sexuals

4.3 Actuació davant de l’abús a un menor

4.4 Mètodes de prevenció

4.5 Efectivitat de la prevenció del maltractament infantil

4.6 Anàlisi dels diferents factors

4.7 Valoració de les activitats actuals en la prevenció del maltractament infantil

BIBLIOGRAFIA

EXAMEN FINAL – MALTRACTAMENTS I ABUSOS A MENORS

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus