TEMARI DEL CURS – TACÓGRAFS I LECTURA DE DISCOS DIAGRAMA | TACÓGRAFOS Y LECTURA DE DISCOS DIAGRAMA

1. EL tacògraf
2. Tipus d’aparells tacògrafs
3. Els tacògrafs mecànics
4. Els tacògrafs electrònics
5. Les plaques descriptives
6. Les plaques d’instal·lació o muntatge
7. Els discos diagrama o fulls de registre
8. El tacògraf digital
9. Temps de conducció i descans