Tècniques de comunicació aplicades a les declaracions i als interrogatoris | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, a qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bustia de correu electrònic i que solventarà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologíes variades, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objetius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. Apart d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir mitjançant el Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic se proposa per la superació del curs, i serà correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, qui s’encarregarà d’evaluar les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb què se supera el curs

• SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs

• NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs. Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització obligatòria d’un EXAMEN PRESENCIAL

Contingut del Curs

1. Introducció

2. Mòdul jurídic

3. Mòdul teòric

3.1.1 La importància de l’escolta activa en els processos d’entrevista, declaració i interrogatori

3.1.2 Els principals riscos de les declaracions

3.1.3 Els mites de les declaracions

3.1.4 Tècniques específiques d’entrevista i declaració de testimonis i de víctimes

3.2.1 Els motius que ens porten a mentir

3.2.2 Tipus de mentides i tàctiques per emmascarar-les

3.2.4 Premisses per aplicar la tècnica de detecció de mentides

3.2.5 La conducta no verbal en el procés de l’engany

3.2.6 La conducta verbal en el procés d’engany

3.2.7 Altres consideracions respecte a les conductes del procés d’engany

3.2.8 Instruments per a utilitzar en la conducció de l’entrevista per detectar conductes d’engany

3.3.1 Factors que expliquen la confessió

3.3.2 Preparació de l’interrogatori i ambientació de l’entorn del lloc

3.3.3 Mètode i regles bàsiques de conducció d’interrogatoris

3.1 Tècniques d’entrevista a víctimes i testimonis

3.1.4.1 La tècnica de l’embut de deducció

3.1.4.2 La Programació Neuro-lingüística

3.1.4.3.Les tècniques d’entrevista cognitiva

3.1.5.La declaració com a procés de comunicació

3.1.6 Tècniques específiques d’entrevista a sospitosos

3.2 Tècniques de detecció de mentida

3.3 La Confessió

Bibliografia

Vídeos d’interès

Examen final- tècniques de comunicació aplicades a les declaracions i als interrogatoris

 

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Atestat policial de trànsit i delictes contra la seguretat vial | 40h

Aquest curs constarà d’una primera part dedicada a l’atestat policial en els delictes contra la seguretat viària, en la qual a més de les diferents normatives relacionades amb el trànsit, s’han tingut en compte les prescripcions recollides en la Circular 10/2011, de la Fiscalia General de l’Estat sobre criteris per a la unitat d’actuació especialitzada del Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària, que si bé està dirigida als Srs.

Anar al Campus