ACORD SOBRE NOCTURNITAT, VALS DE ROBA, COMANDAMENTS I MESURES PER A L’ESCALA DE SUPORT DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

by | març 3, 2022 | COMUNICATS ALTRES, COMUNICATS USC

Us traslladem un resum sobre qüestions de l’acord signat aquest 3 de març de 2022.

  • NOCTURNITAT.

1. Increment del complement de nocturnitat

S’actualitza l’import del preu hora en torns d’horari nocturn de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, a la quantitat de 3,47 euros bruts per hora efectivament realitzada o la part que, en proporció, correspongui, amb efectes de la data d’entrada en vigor d’aquest Acord.

Dins dels tres mesos següents a l’entrada en vigor del present Acord, es farà efectiu en concepte de complement de nocturnitat, l’abonament de la quantitat que resulti d’incrementar en 0,52 € bruts cadascuna de les hores de nocturnitat, fetes entre l’1 de gener de 2020 i la data d’entrada en vigor d’aquest Acord. És a dir, es percebran aproximadament 3,20 euros nets per cada nit treballada el 2020, el 2021, i el que portem d’aquest 2022.

2. Exempció de nocturnitat

L’exempció de nocturnitat voluntària de les persones funcionàries que tinguin més de 55 anys, només requerirà la manifestació formal de la voluntat d’acollir-s’hi. Així, a partir del moment en què ho manifesti la persona interessada, i amb independència del quadrant de treball al qual estigui assignada fins aleshores, se l’eximirà de la realització de qualsevol planificació de torn nocturn en endavant.

3. Quadrant torn de nits voluntari

Les persones funcionàries podran acollir-se, voluntàriament, a la planificació de treball només en el torn nocturn i de tarda/nit en cap de setmana, d’acord amb el quadrant o seqüència horària que correspongui a la seva unitat d’adscripció.
En el cas de les unitats en què el quadrant horari de referència és el quadrant de 5 setmanes (Q5), el torn de nits voluntari es durà a terme en un quadrant 7×7, amb la seqüència següent:

– 5 dies de nit (8:30 hores)
– 2 dies de tarda/nit (12:00 hores)
– 7 dies de festa

ESCDLDMDXDJDVDSDGDLDMDXDJDVDSDG
1NNNNNTNTNFFFFFFF
2FFFFFFFNNNNNTNTN

En la planificació anual caldrà reservar 65 hores de la bossa de romanent per a activitats formatives, reunions i d’altres d’anàlogues que calgui dur a terme en horari de matí o tarda; per tant, no es podran planificar com a treball ordinari.

En finalitzar l’any policial, la part de les 65 hores que no s’hagin destinat a aquest tipus d’activitats, no es descomptaran de les bosses d’hores acumulades que traspassin a l’any policial següent.

4. Condicions per acollir-se i criteris establerts.

La voluntat d’acollir-se a aquest torn es podrà manifestar en qualsevol moment de l’any.

Durant el mes de gener, amb la publicació de la planificació anual, s’autoritzarà aquesta opció a un nombre màxim de persones per cada unitat, que serà com a màxim el 50% del nombre d’exempcions del torn de nit, siguin per edat o per adaptació del lloc de treball d’aquella unitat en qüestió, així com de les reduccions de jornada en torn nocturn.

L’any d’entrada en vigor d’aquest Acord, el termini serà durant el primer mes de vigència.

En el primer any d’aquest sistema, tindrà preferència la persona que hagi treballat efectivament més jornades en torn de nit i tarda/nit en l’any anterior. Aquest mateix criteri servirà en anys posteriors per resoldre la concurrència de sol·licituds entre persones que facin el mateix temps que s’hagin acollit al torn de nits voluntari.

Posterior al primer any, en cas que el nombre de sol·licituds superi el màxim establert, s’autoritzaran amb preferència a aquelles persones que no s’hagin acollit mai abans al torn de nits voluntari o bé que faci més temps que no s’hi hagin acollit.

Es podrà prestar servei en el torn de nits voluntari durant un període d’un any policial, prorrogable l’any policial següent en cas que no hi hagi d’altres persones voluntàries. Un cop finalitzat aquest període, la persona funcionària no es podrà acollir de nou a aquesta possibilitat fins que transcorri un any policial després d’haver treballat efectivament en el quadrant horari o la seqüència habitual de la unitat.

Les persones sol·licitants a qui no s’hagi autoritzat el torn de nits voluntari, amb motiu de la superació del màxim establert, podran incorporar-se al torn de nits voluntari en el decurs de l’any policial, en cas que es produeixen noves vacants. En aquest cas, el període de voluntarietat durarà fins a la finalització de l’any policial si s’ha treballat almenys durant 6 mesos en aquest torn; en cas contrari, el període voluntari s’esgotarà a la finalització de l’any policial següent.

5. Excepcions al torn nocturn voluntari.

Aquelles persones que amb anterioritat hagin estat objecte d’una adaptació del lloc de treball consistent en la no realització de nits, no podran acollir-se al torn de nits voluntari.

En aquells casos que la normativa de jornada i horaris prevegi la possibilitat que, per necessitats del servei greus, es puguin modificar les condicions de treball mitjançant resolucions específiques del Director General de la Policia, es podrà preveure la possibilitat de planificar treball en torn diferent del nocturn al personal que s’hagi acollit a aquesta mesura.

6. Renuncia al torn nocturn voluntari.

Es podrà renunciar a aquest torn per circumstàncies personals que es puguin acreditar documentalment, en què concorri la necessitat de modificar el torn horari per necessitats sobrevingudes de conciliació amb la vida familiar o per motius de salut.

7. Garanties horàries en resta de quadrants en torn nocturn no voluntari.

Pel que fa a la resta de supòsits diferents del torn de nits voluntari, es continuarà garantint que la jornada planificada en torn de nit no superi un terç de la jornada anual efectivament treballada, a excepció dels canvis voluntaris de torn de treball.

  • VALS DE ROBA.

1. Indemnització per l’ús de roba particular

Se substitueix el val bescanviable per roba de paisà establert per l’Acord de la Direcció General de Policia amb les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra sobre la utilització de la uniformitat en determinades unitats policials de 18 d’octubre de 2007, per una indemnització per prestació de servei sense la uniformitat reglamentària.

Aquesta indemnització es gestionarà d’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei i s’abonarà per any natural vençut.

2. Imports de la indemnització i períodes computables.

L’import anual d’aquesta indemnització serà de 250 € bruts, o la part proporcional que correspongui, d’acord amb el nombre de jornades efectivament treballades sense uniformitat.

Els efectius que realitzen la comesa especial d’escorta, l’import anual serà de 445 € bruts, o la part proporcional que correspongui.

Aquests imports s’incrementaran en un 10% en l’exercici 2023, sempre que existeixi el crèdit pressupostari corresponent.

A aquests efectes, es computaran els períodes de temps en què s’hagin estat desenvolupant efectivament les tasques pròpies de la unitat o del lloc de treball.

Qualsevol situació que impliqui deixar de prestar servei efectiu durant un període superior als 30 dies naturals en un any, no computarà als efectes de percebre la quantitat esmentada, atès que durant aquest període no s’haurà produït el desgast de la roba particular que aquest Acord pretén compensar. S’exceptuen d’aquests còmputs els períodes de vacances reglamentàries.

  • COMANDAMENTS.

Es modifiquen les taules retributives de les escales superior i executiva i de la categoria de sotsinspector/a de l’escala intermèdia.
Durant els anys 2022 i 2023, es durà a terme un pla d’actualització formativa de comandaments de les escales intermèdia i executiva en matèria de gestió d’equips i persones.

  • ESCALA DE SUPORT.

Es constituirà un grup de treball per analitzar les funcions que realitzen les persones de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra adscrites a les diferents unitats, als efectes d’ordenar el tractament d’aquesta escala i les condicions de treball que corresponguin en cada cas.

Mentre no s’hagin assolit les conclusions d’aquest grup de treball, s’acorda que les persones membres de l’escala de suport adscrites a unitats administratives podran teletreballar en les mateixes condicions i circumstàncies que les que s’estableixin per al personal d’administració i tècnic i laboral subjecte al VI Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per a la resta de persones membres de l’escala, l’autorització del teletreball romandrà subordinada a la naturalesa de les funcions de la unitat d’adscripció i no podrà alterar-ne el bon funcionament o desajustar la seva lògica interna.

Sempre Mossos d’Esquadra