Afilia’t

SME Afilia't

CONDICIONS D’AFILIACIÓ

L’afiliació al sindicat és per anys naturals. Arribat el 31 de desembre, si no hi ha hagut notificació legal en contrari  per part de l’afiliat/da, a data 1 de gener es renovarà automàticament l’afiliació per altre any natural, i així successivament.

Les quotes es domiciliaran al gener per aquelles persones que hagin optat per un únic pagament (100€); als mesos de gener i juliol per aquelles domiciliacions semestrals (55€ x 2); al gener, abril, juliol i octubre per aquells pagaments trimestrals (30€ x 4).

Aquelles noves afiliacions que es produeixin una vegada iniciat l’any, el primer pagament constarà de la part proporcional del període vigent fins a 31 de desembre i en atenció a la tipologia de quota escollida (trimestral, semestral, anual).

Per tenir dret a les pòlisses d’assegurances, serveis i altres que ofereix el sindicat, els afiliats/des hauran d’estar al corrent de pagament.

Per donar-se de baixa del sindicat, caldrà notificar per e-mail aquests extrems  com a màxim 15 dies abans de l’acabament de l’any en curs.

El sindicat es reserva la potestat de reclamar a l’afiliat/da o qui ho havia estat, aquelles comissions o càrrecs que s’hagin produït derivats d’acció u omissió contrària al legalment establert, així com la possibilitat d’emprendre les accions legalment oportunes davant el fet que es causi un perjudici al SME.

Una vegada efectuada la baixa, es perdran tots i cadascun dels drets, serveis, promocions i totes les garanties inherents de què es disposa pel fet de formar part del sindicat.

QUOTA D’AFILIACIÓ AL SINDICAT SME

Aquests i molts altres aspectes

ens caracteritzen

ÀMPLIA ASSISTÈNCIA I INFORMACIÓ

DEFENSA JURÍDICA, ASSEGURANÇA I RECLAMACIONS

i

EXCEL·LENTS SERVEIS JURÍDICS

SERVEIS I DESCOMPTES

j

OFERTA FORMATIVA AMB DIVERSITAT DE CURSOS

APP Exclusiva per a l'afiliació de Mossos d'Esquadra

TRAMITAR ALTA ONLINE SME

Per formar part de l’SME pots fer-ho tramitant alta online, o descarregant-te el formulari aquí

DADES PERSONALS, ORDRE DE PAGAMENT, DADES PROFESIONALS I DATA D’ALTA AL SME

Si vols donar-te de baixa del nostre sindicat, si us plau, aneu a la pàgina següent.