Consell de la Policia d’1 de març (segona sessió)

by | març 13, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Avui s’ha reprès la sessió ordinària del Consell de la Policia posposada del passat 1 de març. Una sessió marcada per l’enfrontament directe entre el Departament d’Interior i SAP – SME.

Avui s’ha reprès la sessió ordinària del Consell de la Policia d’1 de març la qual va quedar aturada i posposada per avui. Una sessió clarament marcada per l’enfrontament entre el Departament d’Interior, el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL).

En la sessió d’avui s’ha hagut d’excusar la presència d’una àmplia majoria de representants de l’Administració per la qual cosa, a algunes de les qüestions no s’ha donat resposta i ens serà traslladada per escrit.

Tenint en compte les diferències en segons quins temes, SAP i SME farem comunicats específics explicant més abastament el nostre posicionament, les nostres demandes i la resposta que ens ha traslladat el Departament d’Interior. Per tant i sense més us fem un resum dels punts que hem tractat avui.

Primer.- Estat de convocatòries.

Malgrat el Departament d’Interior abandera (mitjançant l’Acord de 31 de juliol) la millora de la conciliació de la vida familiar amb la laboral de les persones membres del cos de mossos d’esquadra, des de SAP i SME hem denunciat que això no és així. En aquest sentit hem denunciat per exemple, que les pràctiques de trànsit s’obligui a fer-les a destí, a persones que han acreditat una situació individual extremadament complicada i per a qui hem tornat a demanar una revisió de la seva situació.

Per altra banda, malgrat el cronograma preveu la publicació del concurs general per al primer trimestre d’aquest 2024, no se’ns ha donat data concreta de publicació. Segons se’ns ha manifestat “s’intentarà” mantenir la previsió, tot i els pocs dies que queden per passar al segon trimestre d’any.

Segon.- Provisió temporal de llocs de treball.

Primer xoc amb el Departament. Des del SAP i des de l’SME hem denunciat que, malgrat l’Acord de 31 de juliol preveu que les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra poden sol·licitar una comissió de serveis o adscripció provisional voluntàries per fill o filla menor de 2 anys, la Instrucció 8/2023 és més restrictiva.

En concret, l’Acord de 31 de juliol no marca cap especificitat per a l’atorgament o denegació d’aquest dret i per contra la Instrucció 8/2023 especifica que (1) “serà requisit per a la concessió de la comissió de serveis o de l’adscripció provisional  que entre la destinació d’origen i les sol·licitades hi hagi un mínim de 50 quilòmetres o 45 minuts de desplaçament en condicions normals” i (2) que “en cas que les dues persones progenitores siguin membres del cos de Mossos d’Esquadra, només es concedirà la comissió de serveis o l’adscripció provisional a una d’elles, a excepció que acreditin que no conviuen”.

Des del SAP i des de l’SME preguntem: on s’han negociat aquestes especificitats? Per què la Comissió de Seguiment de l’Acord (i els sindicats que hi estan representats) acorden qüestions que el propi Acord no determina?

Les nostres organitzacions sindicals ja hem manifestat el nostre posicionament contrari al fet que una Instrucció reguli qüestions que un Acord no contempla. És per això que anunciem la impugnació de la Instrucció, en tant considerem que es restringeixen drets en contra dels interessos de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Tercer.- Mesa de negociació.

Tal i com manifestéssim en comunicat de 20 de desembre del 2023, des del SAP i des de l’SME hem reclamat al Departament que, de la mateixa manera que es reconeix per a tota la funció pública de l’Estat, s’incrementin també els intervals del Grup o Subgrup C1 i els que comprengui entre el nivell 16 i 22 per a les persones membres de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra. No fer-ho suposaria un nou greuge comparatiu.

Per altra banda, juntament amb SEIME, SICME i AFITCME hem tornat a reclamar (també per escrit) una calendarització de les reunions de la Mesa de Negociació. Des que s’iniciés la segona fase de negociació només s’han realitzat dues reunions (tres amb la que tindrem demà).  En aquest moment i per primera vegada, el Director General de la Policia ha manifestat que, en funció de l’escenari que derivi del pressupostos de la Generalitat, la negociació es pot veure afectada.

Quart.- Aplicació de l’Acord de 31 de juliol.

Segon xoc amb el Departament. Des del SAP i des de l’SME hem tornat a denunciar la nefasta gestió en l’aplicació de l’Acord de 31 de juliol. Recordem que, tal i com hem manifestat en comunicat d’11 de març, el Departament d’Interior acumula més de nou mesos d’endarreriments.

Així mateix hem denunciat també:

  • Que mentre en diverses regions s’imposen els sistemes de guàrdies no presencials, les organitzacions sindicals no tenim coneixement encara de quins són els criteris que les determinen, ni quins són els criteris tampoc de l’activació o no, dels efectius policials.  Reclamem saber quin és el pressupost previst per a les GNP (sense obtenir la dada) i exigim que en cap cas, els criteris econòmics passin per davant de les necessitats operatives.
  • Que en quan a les indemnitzacions per assistències en procediments judicials es deixin fora de la compensació, les que es fan davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, civil o social i només es compensin les declaracions en la penal. Recordem que hi ha efectius policials que, en exercici de les seves funcions, han de comparèixer com a testimonis en contenciosos – administratius (jocs i espectacles per exemple) o en judicis civils (accidents de trànsit).
  • Que respecte el Complement específic variable per especial responsabilitat (1) s’hagi acordat un import que està molt per sota de les retribucions que pertocaria en el cas que s’assignessin les tasques per encàrrec de funcions i (2) que s’hagi deixat fora de la compensació a aquells caporals (16.1) que assumeixen funcions de caporals caps de torn (16.2).
  • Que en quan a la Instrucció de vacances es contempli dins del tant per cent per la concessió de vacances, l’absentisme laboral que es pugui produir en les diferents destinacions.

Per ser un punt extens, des del SAP i des de l’SME farem un comunicat independent explicant de manera més àmplia quin és el nostre posicionament. No obstant sorprèn el silenci i acceptació que del posicionament del Departament d’Interior han mostrat SPC, CAT, USPAC i SEGCAT.

Cinquè.- Complement de productivitat.

El passat 22 de gener del 2024, la Mesa General de la Funció Pública va signar l’Acord en relació a un nou model de complement de productivitat. Respecte aquesta qüestió, SAP, SEIME, SICME, SME i AFITCME hem presentat un escrit conjunt en tant que aquest Acord (1) doble les quanties a percebre per aquest complement i (2) exclou del seu àmbit d’aplicació i de manera expressa a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Per tot plegat avui tots els sindicats esmentats hem instat al Departament d’Interior a obrir amb caràcter immediat una negociació sobre aquesta qüestió. A aquest efecte no entendríem que, havent-se doblats les quantitats econòmiques per a la resta de funcionaris i funcionàries de la Generalitat, no es fes també amb el nostre col·lectiu professional. La nostra proposta no ha estat secundada per la resta d’organitzacions sindicals i resta de consellers presents al Consell de la Policia.

Sisè.- Pla de carrera professional.

Tercer xoc amb el Departament. Després que en el darrer Acord de 31 de juliol s’incrementés el nivell per a l’especialitat d’investigació era evident (i així ho hem dit avui i s’ha reconegut per la pròpia Prefectura) que el sentiment de greuge comparatiu es produiria amb la resta d’especialitat del cos.

Des del SAP i des de l’SME, per endreçar l’enrenou que s’ha generat, hem reclamat la necessitat de revisar l’Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre.

I és que des que, per la signatura de l’Acord de 31 de juliol de 2023, afloressin els greuges comparatius, SAP i SME hem presentat escrits reclamant la revisió dels nivells per al GAV, Oficina Tècnica d’APEN, Subaquàtica, ARRO, Trànsit, BRIMO, GEI i Grup Regional de Motos de la RPMB, entre d’altres.

Des d’ambdues organitzacions sindicals hem recordat que aquest sentiment de greuge, en cap cas s’hagués produït en el cas que (tal i com així hem demanat des d’un inici) s’hagués negociat i acordat un increment retributiu per a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra i una reducció de la jornada laboral anual.

Setè.- Defensa jurídica de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Quart xoc amb el Departament. SAP i SME ens hem quedat sols defensant la gestió que el Departament d’Interior sobre la defensa jurídica de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que, en l’exercici de les seves funcions, pateixen atemptats, resistències, lesions, danys etc.

En tant que aquesta és qüestió d’una rellevància suprema ambdues organitzacions farem un comunicat independent. No obstant ja avancem que aquesta qüestió serà font de conflicte ja que a dia d’avui, el Departament d’Interior està deixant a l’estacada mossos i mosses d’esquadra que, en exercici de les seves funcions han patit lesions

Vuitè.- Citacions judicials.

Cinquè i darrer xoc amb el Departament. Aquesta és una altra qüestió que, per la gravetat de la situació denunciada per ambdues organitzacions sindicals, des del SAP i des de l’SME tractarem en comunicat independent. I és que avui hem denunciat que, presumptament s’estarien falsejant dades per part de funcionaris públics en relació a citacions judicials de persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Des del SAP i des de l’SME hem detectat que, molt especialment el Servei d’administració de la RPM Sud (per  presumptament provocar webex i evitar declaracions presencials al jutjat) estaria (insistim presumptament) falsejant el contingut d’oficis adreçats a diferents jutjats ja que, s’estaria afirmant que els efectius policials citats “per raó d’organització del servei” estarien en una determinada localitat quan veritablement aquests efectius policials tenen majoritàriament FESTA.

Per aquesta raó, SAP i SME hem instat al DGP a obrir una investigació interna mitjançant Afers Interns a fi de corroborar els extrems manifestats avui, reservant-nos el dret d’informar a l’autoritat judicial competent d’aquesta pràctica.

Aquestes han estat les qüestions més rellevants que avui s’han tractat en el Consell de la Policia. És evident que la convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya ho trastoca tot i haurem de veure com evolucionen els fets. No obstant és molt significatiu com ha anat la sessió d’avui!

SAP-SME Junts, serem millors!