Consell de la Policia de 14 de juny del 2024 (1a sessió)

by | juny 14, 2024 | COMUNICATS REUNIONS

Com a qüestió més destacada se’ns ha assegurat que el premi de vinculació es manté (de moment). La sessió ha quedat posposada per manca de temps.

Avui s’ha reunit en sessió ordinària el Consell de la Policia del cos de Mossos d’Esquadra. Una sessió que ha quedat posposada després de gairebé quatre hores de reunió i que es tornarà a reiniciar els propers dies. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi ha tractat.

Primer.- Convocatòries.

A banda de la informació sobre cronograma i processos selectius que a dia d’avui es troben oberts, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL (tal i com us informarem en comunicat independent) hem demanat concurs específic per la reobertura de la Sala Territorial Girona. Sobre aquesta qüestió, la Subdirecció general de recursos humans com la Comissaria Superior Tècnica s’hi ha mostrat favorables.

Segon.- Provisió temporal de llocs de treball, comissions de servei i pla d’estiu.

Se’ns informa que enguany s’han reduït les destinacions que es veuran afectades pel Pla d’Estiu. No obstant se’ns assegura que per aquestes mateixes destinacions s’incrementaran la quantitat d’hores extraordinàries que els efectius policials que hi estan destinats podran fer.

En quan a les comissions de serveis, des del SAP i des de l’SME hem reclamat un tracte diferenciat per cadascuna de les situacions individuals que poden requerir d’un tracte específic. Lamentem que l’Administració es mostri inflexible per segons quines situacions  individuals que afecten directament la vida particular dels mossos i de les mosses.

En quan als processos de provisió de llocs temporals hem denunciat les formes com es va dur a terme l’oferiment de Torredembarra. Sorprèn que la Tècnica hagi manifestat no tenir ni idea, quan des del SAP i des de l’SME vam denunciar públicament aquesta situació mitjançant comunicat de 18 d’abril.

Tercer.- Mesa general de la Funció Pública.

Se’ns informa que ja està publicada l’oferta d’ocupació pública i que, en relació a l’Acord que l’Estat va signar amb les centrals sindicals UGT i CCOO, no es té coneixement encara de quan s’aplicarà l’increment retributiu del 2%. En quan a la reclamació de FAS i plans de pensió se’ns torna a manifestar que encara segueixen retallats per la Llei de Mesures.

Quart.- Mesa de Negociació.

Novament es torna a fer evident les diferències d’opinió entre el Departament d’Interior (en connivència de les organitzacions sindicals signants de l’Acord de 31 de juliol), amb SAP-FEPOL i SME-FEPOL.

I és que el que per alguns ha estat una sort  poder haver signat un acord per parts (ja que de no haver-ho fet podria haver suposat no haver assolit cap tipus de millora), per a uns altres ha quedat en evidència, l’oportunitat que hem perdut per incrementar les retribucions de totes les persones membres del cos i reduir la jornada laboral anual.

Des del SAP i des de l’SME hem tornat a denunciar avui, les mentides o falsedats que passats els mesos han quedat acreditades:

  • Primer perquè se’ns va dir que després de la signatura de l’Acord de 31 de juliol es començaria a negociar la part important de les condicions laborals (encara estem esperant).
  • Segon perquè malgrat amb mossos no s’ha convocat més la Mesa de Negociació, sí es va fer per altres col·lectius professionals com presons havent quedat dissolt el Parlament de Catalunya.
  • Tercer perquè se’ns va assegurar que no era possible incrementar les retribucions de manera lineal, la qual cosa ha quedat desacreditada amb l’acord de presons (increment lineal en el complement específic d’un mínim del 13%, més un 9% addicional per a segons quins llocs).

Sabem que per algunes organitzacions sindicals aquesta realitat fa mal i d’aquí que hagin demanat al DINT que aclareixi si l’increment de presons és lineal o és com a mossos (a canvi d’algun requisit). Des del SAP i des de l’SME ja ho hem aclarit (i demostrar amb nòmines reals) mitjançant comunicat de 3 de juny.

Per tant, després que l’HC Elena hagi afirmat avui que “podrem seguir parlant de tot, però de negociar….” es deixa clar que fins que no hi hagi un nou Govern, res de res del “taco gordo” que alguns deien que començaríem a negociar després de les vacances d’estiu del 2023.

Cinquè.- Comissió de seguiment de l’Acord de 31 de juliol de 2023.

Després de la darrera reunió de 7 de març, properament es tornarà a convocar la Comissió de seguiment de l’Acord a la qual recordem, SAP i SME tenim l’assistència vetada.  A aquest efecte se’ns ha manifestat que s’està treballant en la nova Instrucció que regularà les guàrdies no presencials.

Respecte les GNP, SAP i SME hem posat sobre la taula les més del 80% de signatures recollides a la Brigada Mòbil contra el nou sistema de compensació. Des d’ambdues organitzacions sindicals, després d’un debat interessant (on la resta de sindicats han guardat un respectuós silenci) hem reclamat poder tornar al sistema de compensació anterior, més quan s’ha reconegut per part de la Prefectura, la necessitat de tenir equips en disponibilitat.

Per tant s’ha agafat el compromís d’estudiar aquesta possibilitat (la qual cosa celebrem) i esperem que, pel bé de la BRIMO, es pugui assolir. Mentrestant recordem que si esteu de festa no agafeu el telèfon si us pretenen mobilitzar. Si no hi ha compensació, no hi ha disponibilitat.

Sisè.- Informació premi de vinculació.

Tal i com hem informat en comunicat independent, el DINT ha manifestat la seva intenció de no retirar enguany el premi de vinculació. No obstant segueix justificant aquesta necessitat en tant que aquesta retribució no té l’habilitació legal segons ells necessària.

Des del SAP i des de l’SME hem recordat que el DINT i el Govern tenen les eines necessàries per habilitar legalment el premi de vinculació. Tant és així que en el darrer Acord es va signar un complement (l’específic variable) que a dia d’avui tampoc està habilitat (ja que no s’han aprovat els pressupostos) i  tot i així, s’està pagant.  Per tant tot es redueix a una qüestió purament de voluntat política. Si volen, poden donar habilitació legal al premi de vinculació. Però si volen, poden carregar-se’l. De tots nosaltres dependrà.

Setè.- Complement de productivitat.

Avui se’ns ha assegurat que la intenció del DINT és que els mossos i les mosses d’esquadra rebin el mateix complement de productivitat (en quan a quantitats) que la resta de persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya.

No obstant i llegida la proposta que ens ha presentat l’Administració, des del SAP i des de l’SME ens hem oposat a dues situacions que es deixa fora de percebre el complement, les persones que les pateixen:

  • El personal que hagi estat objecte d’una sanció disciplinària ferma en via administrativa, per falta greu o molt greu.
  • Les persones que es troben en fase de  pràctiques de les convocatòries d’accés a places de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra.

Des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que :

  • No es poden tractar totes les sancions per igual i per tant, no es pot sancionar doblement (disciplinàriament i sense percebre el complement de productivitat).  A més recordem que, tal i com es va tractar en el Grup de treball sobre règim disciplinari, cal una nova graduació de les sancions en tant que la major part de les sancions imposades són greus.
  • Les mosses i els mossos en pràctiques produeixen el mateix que les mosses i els mossos que són funcionaris de carrera. A més tots i totes tenen les mateixes obligacions i el mateix règim disciplinari. Així doncs, si les exigències són les mateixes, els drets també han de ser els mateixos.

Vuitè.- Pla de Carrera Professional i horaris.

Des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar una revisió del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra. El darrer Acord ha suposat (per algunes unitats) un increment de la sensació de greuge comparatiu i per tant és imprescindible revisar-ho.

Així mateix hem tornat a reivindicar la necessitat de derogar l’horari especial específic que té esclavitzades especialitats senceres com Investigació i ARRO.  El DINT, mentre estigui en aquesta situació d’itinerància, no té intenció d’abordar aquestes qüestions.

Novè.- Filtració de dades APEN.

Se’ns informa de l’estat de la situació d’aquesta qüestió i que a dia d’avui s’està complimentant els oferiments d’accions a tots els efectius afectats.

Des del SAP i des de l’SME hem manifestat que, en atenció a les persones afiliades que així ho desitgen, estem garantint la seva assistència lletrada, complimentant així el corresponent DAD90. No obstant, hem denunciat que algunes destinacions no s’estan acceptant “l’EXPOSO i SOL·LICITO” que recomanem que s’acompanyi per deixar clar que, la persona afectada vol que l’assisteixi l’advocat del sindicat.

Per tant, hem demanat a la DGP que doni les ordres oportunes a fi que no es posi traves respecte aquesta qüestió i s’acceptin els documents adjunts al DAD90.

Desè.- Assistència jurídica.

Segons els números que se’ns han presentat avui, el DINT hauria denegat l’assistència lletrada en un 36,20% de les sol·licituds presentades i ho estaria fent, en atenció als Criteris imposats pel Govern de la Generalitat. Com sabeu, des del SAP i des de l’SME tenim denunciada aquesta qüestió i per tant, davant qualsevol conflicte en l’activació dels serveis jurídics del DINT us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Aquestes han estat la major part de les qüestions tractades. Se n’han tractat d’altres, tals com la nova llei de policia, el decret de provisió i el decret d’uniformitat. Si voleu ampliar la informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

SAP-SME Junts, serem millors!