CONSELL POLICIA 30 MARÇ 2022

by | març 31, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Us traslladem els punts que tractats en el si del mateix:

– Previsió respecte a la recuperació del FAS i del complement de productivitat.

Respecte al FAS, ens han confirmat el que ja sabíem i, és que aquest any 2022 no es preveu recuperar aquest sistema d’ajuts.
Pel que fa al complement de productivitat, ens han donat una explicació resumida de com funcionarà. La quantia màxima individual a percebre resultant de la distribució d’aquest fons, amb independència del departament o organisme d’adscripció, i sens perjudici del descompte de les absències i de la deducció proporcional al temps de serveis prestats i del resultat de l’avaluació individual, és la següent:

GrupQuantia any 2021Quantia any 2022TOTAL
Personal funcionari del grup A, subgrup A1 277,9€584,3€862,2€
Personal funcionari del grup A, subgrup A2 240,3€505,3€745,5€
Personal funcionari del grup C, subgrup C1 180,4€379,4€559,8€
Personal funcionari del grup C, subgrup C2 150,1€315,7€465,9€

La percepció del complement de productivitat es realitzarà exclusivament a partir de l’avaluació de competències, d’acord amb els següents ítems:

1.- Llocs de comandament o llocs singulars amb persones a càrrec.

Competències en planificació i organització, orientació als resultats i a la qualitat, direcció i desenvolupament de persones i flexibilitat i gestió del canvi; que es defineixen d’acord amb el següent:

a) Planificació i organització: Es valora la capacitat per planificar les tasques, les accions i els projectes que s’han de desenvolupar, personalment o per l’equip, per tal d’assolir uns resultats eficaços, és a dir, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.
b) Orientació als resultats i a la qualitat: Es valora la capacitat per orientar la feina a l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la mínima despesa de recursos possible; en definitiva, amb l’eficàcia necessària per donar el millor servei a la ciutadania.

c) Direcció i desenvolupament de persones: Es valora la capacitat per dirigir equips i aconseguir que les aportacions que fan contribueixin a la consecució de resultats per part de l’organització.

d) Flexibilitat i gestió del canvi: Es valora la capacitat per donar resposta a necessitats canviants, reajustant les prioritats i les funcions, i disposició per acceptar nous enfocaments i canvis, evolucionant d’acord amb les demandes de la societat.

2.- Resta de llocs de treball.

Orientació als resultats i a la millora, iniciativa, adaptabilitat i capacitat de treball en equip, que es defineixen d’acord amb el següent:

a) Orientació als resultats i a la millora: Es valora la capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i procurar la millora continua.

b) Iniciativa: Es valora la capacitat per actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional. Es valora també la capacitat per emprendre i assumir decisions per compte propi en el desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, tenint en compte l’àmbit professional.

c) Adaptabilitat: Es valora la capacitat per ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous enfocaments i canvis, i adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades situacions.

d) Treball en equip: Es valora la capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball per tal d’assolir els objectius comuns.

No percep complement de productivitat:

A. El personal que hagi estat objecte d’una sanció disciplinària ferma en via administrativa, per falta greu o molt greu.

B. El personal que hagi prestat serveis a l’Administració de la Generalitat per un període inferior a 6 mesos, llevat d’aquells que s’hagin jubilat o hagin estat baixa per defunció.

Proporcionalitat del complement.

1.- El complement de productivitat s’abona proporcionalment al temps de servei o jornada realitzada, en conseqüència, les absències del lloc de treball deduiran la quantia individual a percebre en concepte de complement de productivitat.

Per al còmput de les deduccions i exclusions es considerarà el període d’avaluació, menys el total de dies d’absència que cal deduir a cada persona.

A l’efecte de la percepció del complement de productivitat, no deduiran les absències del lloc de treball motivades per les causes següents:

 • Permís pel naixement d’un fill.
 • Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple de durada no inferior a un any, d’un o una menor.
 • Permís per maternitat i el permís de reducció de jornada per cura d’un fill mentre es tingui dret a percebre el 100% de retribucions.
 • Permís de paternitat.
 • Permís per lactància.
 • Ampliació del permís de maternitat per atendre fills prematurs o que hagin de ser hospitalitzats a continuació del part.
 • Permís per a atendre fills amb discapacitats.
 • Permís prenatal.
 • Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Permís per matrimoni.
 • Permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
 • Baixes per incapacitats motivades per accidents de treball o malalties professionals.
 • permís per deures inexcusables de caràcter públic.
 • Permís per reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda.
 • Permís per situacions de violència de gènere.
 • Permís per assumptes personals.
 • Vacances.
 • Permís de protecció a la maternitat previst per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Permís per reducció de jornada per a tenir cura de fill menor afectat de càncer o una altra malaltia greu.
 • Absència per utilització del crèdit horari sindical.
 • Absència per accident laboral.
 • Absència per risc laboral.
 • Qualsevol absència justificada del lloc de treball d’una durada inferior a una jornada sencera.

2- Per als casos de trasllats o canvis de departament, el complement que correspongui s’ha d’abonar en funció del temps de servei prestat a cada departament, assignant l’afectació de les incidències a cada departament en funció de la data en què s’hagin produït.

Període avaluable

El període d’avaluació és el comprès entre la data d’aprovació de l’Acord i fins al 31 d’octubre de 2022.

Només falta per acabar de definir com serà el sistema d’avaluació i la seva puntuació, ja que el que es disposa per a tota la funció pública és que el personal formalitzi l’autoavaluació d’acord amb una acta de valoració individual, posteriorment, es realitzarà l’entrevista d’avaluació de les competències amb el superior jeràrquic i, finalment, aquest formalitzarà l’acta de valoració. I aquí al CME, pel fet de ser un cos jeràrquic, no és possible de fer una autoavaluació i, per tant, encara han d’acabar de polir aquests serrells.

En tot cas, una vegada tota la informació estigui completa i ben definida, s’informarà degudament a intranet i a tot el personal del CME.

Dispensa de grau:


Ens informen sobre la derogació de l’art. 25 bis de la Llei 10/1994, d’11 de juliol en referència a l’eliminació de la dispensa de grau per a participar en els concursos. En aquest sentit, ens informen que s’han suspès temporalment els concursos convocatòries de comandaments i que d’aquí a poc temps ens convocaran a una reunió per informar-nos de com queda final la situació de tots aquests concursos i de les afectacions que tindrà aquesta mesura de l’eliminació de la dispensa de grau en el CME.

Sectors de trànsit:


Per últim, ens informen de la decisió del Departament de fer marxa enrere respecte al tancament dels sectors de Trànsit, una decisió que des de l’SME celebrem, ja que l’esforç del nostre sindicat ha estat majúscul per revertir una situació que mai havia d’haver succeït.

El Consell de la Policia arribat a aquest punt s’ha suspès per falta de temps per a tractar la resta de temes pendents a l’ordre del dia i es convocarà la represa del Consell de la Policia pel dia 19 d’abril a les 16 hores de la tarda.

Sempre Mossos d’Esquadra