El Departament d’Interior no estaria, presumptament, tramitant denúncies per la llei orgànica 4/2015

by | maig 10, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Davant les sospites, SAP i SME hem reclamat per la Llei de Transparència que se’ns informi de totes les dades relacionades amb la tramitació d’aquestes denúncies.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem tingut coneixement que el Departament d’Interior no estaria tramitant una gran part les denúncies que, en compliment de les seves funcions, el cos de mossos d’esquadra estaria aixecant per incompliments de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Recordem que, per compareixença del Conseller davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya de data de 4 maig de 2022, es va reorganitzar l’equip de tramitació d’aquest tipus d’expedients en el nou decret, de manera que aquestes funcions van passar a ser assumides pels Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Segons les dades que el propi Conseller d’Interior va manifestar en la pròpia Comissió que, de totes les faltes que consten en la normativa vigent “el noranta-tres per cent de tota la tramitació feta pel Departament” tenen a veure amb (1) l’exhibició, utilització d’armes prohibides; (2) el consum o tinença de drogues, així com l’abandonament d’estris en vies públiques o llocs públics; (3) la desobediència o resistència a l’autoritat o negativa a identificar-se o al·legar dades falses o inexactes; (4) faltes de respecte o consideració a les forces i cossos de seguretat i (5) totes aquelles que tinguin a veure amb manifestacions i/o concentracions.

Així, ambdues organitzacions sindicals hem estat informades que, molt especialment en alguns serveis territorials, el volum de tramitació i gestió de les actes aixecades pel cos de mossos d’esquadra seria (presumptament) molt baix o pràcticament inexistent.

De resultar certes aquestes informacions suposaria que una quantitat indeterminada de conductes observades pels efectius policials i denunciades amb l’aixecament de les respectives actes, estarien quedant arxivades per haver prescrit, sense que finalment aquell comportament hagués estat sancionat.

Per tant, i donada la gravetat d’aquestes informacions, SAP-FEPOL i SME-FEPOL hem presentat una Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública (SAIP) per tal que, a la major brevetat possible se’ns informi de l’evolució en la tramitació dels expedients sancionadors per les infraccions de la Llei orgànica 4/2015 durant els anys de vigència d’aquesta Llei i conèixer així la incidència que ha pogut tenir en aquesta tramitació, el canvi de criteris de tramitació i d’organització establerts per l’actual Departament d’Interior.

De resultar certes les informacions que han arribat a les nostres organitzacions sindicals, les consideraríem d’una gravetat extrema en tant que, haurien quedat sense sancionar una quantitat, hores d’ara indeterminada, de conductes contràries a llei, amb el perillós missatge que s’estaria enviant a les persones infractores en particular i a la societat catalana en general.

SAP-SME Junts, serem millors!