Informació Complement de Productivitat 2022

by | juny 13, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Us donem alguns detalls del complement de productivitat (Bufanda) que aquest 2022 tornarem a percebre després de molts anys de tenir-lo retallat o suspès.

 • El període avaluable o d’avaluació és el comprès entre el 8 de febrer de 2022 fins al 31 d’octubre de 2022.
 • El complement de productivitat s’abonarà proporcionalment al temps de servei i/o jornada realitzada, en conseqüència, les absències del lloc de treball deduiran la quantia individual a percebre en concepte de complement de productivitat. Per al còmput de les deduccions i exclusions es considerarà el període d’avaluació, menys el total de dies d’absència que cal deduir a cada persona.
 • A l’efecte de la percepció del complement de productivitat, no deduiran les absències del lloc de treball motivades per les causes següents:
  • Permís pel naixement d’un fill.
  • Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple de durada no inferior a un any, d’un o una menor.
  • Permís per maternitat i el permís de reducció de jornada per cura d’un fill mentre es tingui dret a percebre el 100% de retribucions.
  • Permís de paternitat.
  • Permís per lactància.
  • Ampliació del permís de maternitat per atendre fills prematurs o que hagin de ser hospitalitzats a continuació del part.
  • Permís per a atendre fills amb discapacitats.
  • Permís prenatal.
  • Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Permís per matrimoni.
  • Permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Baixes per incapacitats motivades per accidents de treball i/o malalties professionals.
  • Permís per deures inexcusable de caràcter públic.
  • Permís per reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda.
  • Permís per situacions de violència de gènere.
  • Permís per assumptes personals.
  • Vacances.
  • Permís de protecció a la maternitat previst per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
  • Permís per reducció de jornada per a tenir cura de fill menor afectat de càncer o una altra malaltia greu.
  • Absència per utilització del crèdit horari sindical.
  • Absència per accident laboral.
  • Absència per risc laboral.
  • Qualsevol absència justificada del lloc de treball d’una durada inferior a una jornada sencera.

El calendari previst per l’avaluació i retribució és el següent:

 1. Durant el mes de setembre el secretari general dictarà la circular que concreti la posada en marxa del procés de distribució del complement de productivitat.
 2. L’octubre serà el període habilitat per realitzar l’avaluació.
 3. El pagament efectiu del complement de productivitat, si escau, es produirà al mes de desembre.

La quantia màxima individual a percebre resultant de la distribució d’aquest fons, serà la següent:

Quantia any 2021Quantia any 2022TOTAL
Personal funcionari del grup A, subgrup A1277,9€584,3€862,2€
Personal funcionari del grup A, subgrup A2240,3€505,3€745,5€
Personal funcionari del grup C, subgrup C1180,4€379,4€559,8€
Personal funcionari del grup C, subgrup C2150,1€315,7€465,9€

Sempre Mossos d’Esquadra