La Comissió Permanent de la Segona Activitat (COPSA) ha acordat modificar el model d’assignació als llocs de treball de suport tècnic no policial.

El procediment serà el següent:

• S’informarà les persones interessades de la relació dels 80 llocs possibles (o els que restin en cada moment), per tal que indiquin les seves preferències.
• L’ordre d’assignació respectarà el criteri de data de sol·licitud al registre oficial de lloc de suport.
• Les sol·licituds de canvi de localitat de persones que ja ocupen lloc de suport, no podran ser ateses, donada la prioritat d’atendre les sol·licituds d’adscripció.

Considerant que actualment es produeixen 4 sol·licituds setmanals de mitjana, les sol·licituds ja pendents i a la vista de la quantitat de llocs restants, es preveu que en uns 3 mesos esdevingui impossible atendre cap més sol·licitud d’adscripció a llocs de Tècnic/a de Suport No Policial.

Per aquest motiu, la COPSA també recomana que aquelles persones en situació d’incapacitat temporal que prevegin que podrien passar pròximament a la situació d’incapacitat permanent total, iniciïn abans els tràmits per sol·licitar el passi a la situació administrativa de segona activitat per disminució de les capacitats, sense necessitat d’allargar el procés d’incapacitat temporal fins a una eventual incapacitat permanent total, vista la probabilitat de no poder-se incorporar en un lloc de suport tècnic no policial.

En aquest sentit, l’administració s’ha compromès a revisar els circuits de segona activitat per disminució de les capacitats per tal d’introduir-hi les millores que siguin necessàries.

Sempre Mossos d’Esquadra.