Informació permisos eleccions municipals 28 de maig

by | abr. 28, 2023 | COMUNICATS ALTRES

1. Possibles permisos per exercir el dret de vot en la mateixa jornada de votació:

  • Si la jornada de treball coincideix totalment amb l’horari de votació, es disposa de fins a 4 hores de permís retribuït i no recuperable.
  • Si la coincidència és de quatre o més de quatre hores, es podrà gaudir del permís de fins a 4 hores retribuïdes i no recuperables.
  • Si en la jornada de treball, la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, es tindrà un permís de fins a 2 hores retribuïdes i no recuperables.
  • Si la jornada de treball coincideix parcialment amb l’horari de votació i aquesta coincidència és de fins a dues hores, no es disposa de permís.  
  • Supòsits reduccions: En el cas que es realitzi una jornada inferior a la normal, el permís es reduirà proporcionalment a la jornada realitzada.

2. Permisos per exercir el dret de vot per correu:

Es podrà tenir un únic permís de fins a quatre hores per votar per correu si s’acredita tenir planificada jornada de treball el dia 28 de maig. Si es gaudeix del permís per exercir el vot per correu, després no es podrà gaudir del permís per votar presencialment el dia de la votació. En aquest cas, caldrà acreditar mitjançant sol·licitud de certificació censal i tramesa postal del vot.

3. Possibilitat de ser membre d’una mesa electoral i EXIMIR-SE de l’obligació:

Els membres de les forces i cossos de seguretat en actiu, tenen la consideració d’inelegibles. És causa justificada per a no acceptar el càrrec de membre d’una Mesa electoral el fet de ser inelegible (art.27.3 LO 5/1985).
Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que siguin nomenats membres d’una Mesa Electoral, tant per actuar de titulars com de suplents, en les eleccions vinents, poden eximir-se d’aquesta obligació pel fet de ser membres en actiu del cos de Mossos d’Esquadra.

A aquest efecte, cal que sol·licitin al servei d’administració l’emissió d’un certificat que acrediti la seva situació d’actiu i al·legar davant la Junta Electoral de Zona, en el termini de 7 dies (hàbils) a comptar des de l’endemà al de recepció de la notificació del nomenament, aquesta causa justificada de no acceptació del càrrec.
Si la Junta Electoral o l’Ajuntament sol·licita expressament que en el certificat es faci constar que el funcionari té planificat servei en el dia de la jornada de votació, cal confirmar-ho a través de l’aplicació de Planificació i Gestió Horària (PGH) o demanar informació a les unitats de destinació/Oficines de Suport per confirmar si aquell dia la persona interessada té planificat servei i fer-ho constar així en el certificat esmentat.

4. Possibilitat de ser membre d’una Mesa electoral i VOLER ASSUMIR el càrrec:

Les persones membres de les Meses electorals cobraran una dieta de 70 euros.
En cas que un funcionari del cos de Mossos d’Esquadra vulgui assumir aquest càrrec i ser membre d’una Mesa, tant en qualitat de titular o suplent, pot fer-ho i podrà gaudir dels permisos següents:

  • Els/les Mossos d’Esquadra que acceptin el càrrec de membre d’una Mesa electoral i que participin com a tal en aquest procés, tindran dret durant el dia de la votació a un permís retribuït de jornada completa i a una reducció de 5 hores de la seva jornada de treball planificada per a l’endemà, sempre que aquesta planificació no sigui de festa o descans.
  • En el cas que la persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra tingui planificat treball els dies 27 i 28 de maig en el torn de tarda/nit, cal que treballi en el torn de tarda/nit del dissabte dia 27 de maig en l’horari planificat, finalitzant però, a les 00:00 hores del dia 28 de maig. És a dir, la seva jornada de treball serà des de l’inici del torn de nit o de tarda/nit del dissabte 27, i les 0 hores del diumenge 28.

Les cinc hores de reducció de la jornada següent al dia de la votació s’aplicaran, si escau, a part del torn de nit del diumenge dia 28 de maig. És a dir, des de les 00:00 hores del dilluns 29 de maig, fins a les 5 hores de l’esmentat dilluns dia 29.

Només gaudiran d’aquests permisos les persones funcionàries que intervinguin com a membres titulars d’una Mesa electoral i les persones suplents en el cas que actuïn en el procés. És a dir, en el cas d’aquests últims, que en la constitució de la Mesa electoral els facin romandre per a la resta del procés en substitució d’algun membre titular absent, o bé els convoquin durant la jornada de votació per la mateixa raó.

RECORDATORI IMPORTANT:

Per a la corresponent imputació horària dels permisos, cal que les persones dels mossos d’esquadra que hagin intervingut en el procés electoral, justifiquin documentalment la seva participació en l’esmentat procés.

Caldrà disposar del certificat expedit per la respectiva Mesa electoral.
Aquest document haurà de ser presentat a la seva destinació en el primer dia posterior a la jornada electoral en què el/la treballador/a tingui planificat treball.

Sempre Mossos d’Esquadra