Irregularitats d’ASEPEYO en la tramitació de les baixes mèdiques per contingència professional

by | nov. 15, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

SAP i SME detectem casos en què, en funció de quan es produeix l’accident laboral, la mútua no concedeix la respectiva baixa mèdica.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem rebut denúncia de diferents persones membres del cos de mossos d’esquadra, respecte les formes que ASEPEYO està realitzant en alguns accident laborals.

Més concretament se’ns ha denunciat que la mútua laboral, en cas d’accidents laborals que haurien de generar baixa mèdica, no la concedeix en cas que la persona membre del cos de mossos d’esquadra estigui a punt d’iniciar per torn de treball una setmana de festa.

És a dir, si en l’exercici de les seves funcions, un mosso o una mossa és agredida el darrer dia de la setmana llarga, per tenir acte seguit tota una setmana de festa, ASEPEYO no concedeix la baixa mèdica que sí concediria en el cas que el moment que es produeix el fet causant en sigui un altre.

Per aquesta qüestió, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL volem denunciar aquesta praxis irregular que s’estaria efectuant per la mútua ASEPEYO ja que en cap cas, pot prioritzar-se el moment que es produeix la lesió per davant  de la pròpia malaltia professional.

Cal recordar que els dies de baixa laboral i els dies impeditius son tinguts en compte en la quantificació de les lesions que caldrà acreditar en qualsevol procediment judicial del qual siguem objecte. Per tant ASEPEYO no pot supeditar donar les baixes mèdiques en funció del dia o quadrant que tingui el mosso o la mossa afectada.

A més, amb aquesta pràctica denunciem el fet que ASEPEYO es vulgui estalviar la prestació econòmica diària de la incapacitat temporal de les persones membres del cos, així com de possibles contingències per recaigudes que en un futur es poguessin generar per les seqüeles que les lesions.

Per tant, des de SAP i SME instem al Departament d’Interior que, com a òrgan licitant d’aquest servei, controli aquestes pràctiques irregulars i obligui a la mútua mèdica a corregir-les. La salut de les persones membres del cos de mossos d’esquadra en cap cas pot quedar supeditada a qüestions econòmiques de la mútua mèdica.

Per altra banda, des d’ambdues organitzacions sindicals ens adrecem a tota la nostra afiliació per tal que, en cas de rebre per part de la mútua el tracte que amb aquest comunicat sindical us exposem, us poseu en contacte ràpidament amb el vostre delegat o delegada de referència per i que sigui aquest qui segueixi denunciant (en aquest cas) aquestes situacions.

SAP-SME Junts, serem millors!