L’Administració concedirà els permisos per a les proves del concurs de muntanya

by | maig 28, 2024 | COMUNICATS ALTRES

SAP i SME vam demanar que es garantís la possibilitat a totes les persones participants de poder fer les proves amb independència del quadrant i del torn que tinguin planificat.

En data de 23 de febrer, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) denunciàvem les dificultats que tenien les diferents persones membres del cos (i el greuge comparatiu que això suposava) per presentar-se a les proves del concurs d’accés a l’especialitat a la Unitat de Muntanya.

Des d’ambdues organitzacions sindicals, més concretament denunciàvem que les persones aspirants no disposessin del temps indispensable per a la realització de les proves. La manca de flexibilitat mostrada fins aleshores provocava que aquelles persones que sortien del torn nit no tinguessin les mateixes condicions havent de recórrer a permisos per hores acumulades, assumptes personals o canvis de planificació.  

Així mateix recordàvem que els propis criteris de permisos i llicències del CME reconeixien el dret de poder gaudir de totes les jornades de permís per a poder realitzar les proves amb garanties i amb igualtat de condicions dels aspirants.

Al nostre entendre era evident que la naturalesa de les proves i la ubicació del lloc on es duien a terme era prou diferent de la resta de processos i per tant, era necessari un tracte diferenciat en atenció als permisos a concedir.

En aquest sentit, i després de les nostres demandes, en data de 21 de maig la Direcció General de la Policia ha reconegut les nostres demandes i en resposta adreçada a les nostres organitzacions sindicals ha admès les nostres pretensions.

Textualment, la DGP reconeix que “atesa la particularitat de les proves que han de realitzar les persones aspirants a l’especialitat d’aquest concurs oposició, i que aquestes es realitzen durant el transcurs d’un període de temps continuat que pot comprendre més d’una jornada de treball planificat dels aspirants, i que aquestes es realitzen lluny de la destinació de treball, amb la finalitat de garantir la possibilitat què totes les persones aspirants disposin de l’oportunitat per concursar i assolir el lloc de treball per al qual estan concursant, des de la Direcció general de la Policia s’ha considerat oportú atendrà la vostra petició i, per tant, s’han donat les indicacions necessàries per facilitar que les persones aspirants puguin gaudir dels permisos necessaris per fer aquestes proves, amb independència del quadrant i del torn horari que tinguin planificat“.

Així doncs, des de SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL valorem positivament les gestions realitzades i ens alegrem que fruit d’aquestes, no només la nostra afiliació, sinó totes les persones aspirants n’hagin pogut sortir beneficiades.

SAP-SME Junts, serem millors!