L’últim Acord i la pèrdua de drets

by | maig 16, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Emplacem als sindicats signants de l’Acord, que instin l’Administració a reunir-se en la Comissió de Seguiment i solucionin el desgavell que està causant l’aplicació d’aquest Acord.

A mesura que van passant els mesos des de l’aplicació de l’Acord de 31 de juliol de 2023, s’ha anat veient nombroses situacions en les que hem perdut drets i on la manca de concreció en el redactat del propi Acord, ha portat a interpretacions contràries als interessos de les persones treballadores del CME.

Per aquest motiu, instem públicament als sindicats signants de l’Acord, que demanin la convocatòria de la comissió de seguiment de l’Acord per “reparar” totes aquestes situacions no desitjades. Nosaltres, SME-FEPOL i SAP-FEPOL, com a sindicats no signants, tenim vetada i prohibida l’assistència a aquestes comissions de seguiment i tampoc podem sol·licitar la seva convocatòria.

Entre les qüestions que caldria tractar, hi ha les següents:

1) Mobilitat geogràfica per fill o filla menor de 2 anys a càrrec:

A-) Pel que fa a aquest punt, l’Administració va dictar una Instrucció que contempla que “serà requisit per a la concessió de la comissió de serveis o de l’adscripció provisional que entre la destinació d’origen i les sol·licitades hi hagi un mínim de 50 quilòmetres o 45 minuts de desplaçament en condicions normals”. També es contempla que “en cas que les dues persones progenitores siguin membres del cos de mossos d’esquadra, només es concedirà la comissió de serveis o l’adscripció provisional d’una d’elles, a excepció que acreditin que no conviuen”.

Aquests dos requisits no estan previstos en l’acord i, per tant, es tractaria que en el marc de la comissió de seguiment, s’exigís deixar sense efecte el que recull la Instrucció ja que és restrictiva respecte l’acord i aquests requisits no s’han negociat en cap moment. SAP i SME així ho hem demanat per escrit.

B-) També en referència amb aquest punt, ens trobem amb força casos en que persones que estan participant en un concurs oposició i que demanen aquesta mobilitat geogràfica, se la deneguen al·legant que la fase de pràctiques del respectiu concurs l’han de fer allà on han obtingut destí per concurs.

Així, ja en aquest punt ens trobem en retallades de drets que en el marc d’aquesta comissió de seguiment cal exigir que no es produeixin.

2) Complement específic variable (CEV TORNS)

A-) Recordem que l’Acord de 2008 establia en el seu punt 3 sobre nocturnitat que “si es produeix absència justificada sobre la jornada nocturna prevista, es mantindrà la percepció del complement diari de nocturnitat en cas que l’absència justificada estigui ocasionada per una incapacitat temporal causada per accident de treball, per l’assistència obligatòria per part de la DGP a cursos de formació professional presencial o per l’assistència a judicis derivats de l’actuació professional”.

Des de la signatura de l’Acord de 31 de juliol, aquest punt ha quedat derogat i per tant, totes aquelles nits que estaven previstes en la planificació anual, deixaran de percebre’s en cas que el mosso o la mossa afectada pateixi o patiu, una baixa per contingència professional.

Per tant, estem davant d’una altra pèrdua de drets arran de la signatura de l’Acord.

B-) Pel què fa als festius assenyalats i  festius nadalencs, amb les presses de la signatura de l’acord, es van deixar fora d’aquest, altres festius i torns objecte de debat. Posem alguns exemples:

– Dilluns de segona pasqua, 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, torn de nit o tarda/nit del 25 de desembre, 26 de desembre.

Cal exigir la seva inclusió a la llista de festius assenyalats i festius nadalencs.

3) Complement específic variable (CEV GNP)

A-) L’activació d’efectius policials no pot quedar supeditada al cost en hores extraordinàries, més quan la finalitat de les GNP és la de garantir el servei per part dels efectius que calgui.

I és que ja hem detectat algunes situacions en les que no s’han activat tots els efectius que s’haurien d’haver activat, amb l’argument que “No es poden activar tants efectius policials cobrant hores extraordinàries”.

Sobre aquest punt, cal exigir que sempre s’activin els efectius necessaris per damunt de l’impacte pressupostari que pugui tenir l’activació.

B-) El sistema de GNP a BRIMO ja funcionava bé abans de l’acord, i ara, s’ha passat de generar els 12’ per hora feta, a cobrar 3 euros/hora per haver d’estar de guàrdia tota la nit amb el telèfon, extrem que atempta contra la conciliació.

Caldria com a mínim, reconèixer aquests extrems amb un import digne (exemple 5’65 euros per hora nocturna ordinària que correspondria a la part proporcional de l’hora nocturna), i el seu preu equivalent en cap de setmana o festiu.

Pel que fa a les ARRO, se’ls va garantir que gaudirien de les mateixes GNP que la BRIMO. Però tampoc ha estat així: furgonetes de territori (una en cas de comarques i 2 si són metropolitanes) que fan una única GNP o màxim 2 guàrdies per setmana, membres que no poden fer GNP perquè els vehicles han de ser de sis efectius i resten fora de la guàrdia, agents que no desitgen fer GNP i així i tot, es veuen obligats i obligades a fer-ne, activacions amb uns criteris indeterminats, trucades a mitjanit per després anul·lar el servei, interrompent el seu descans per a després no retribuir aquest extrem, i un llarg etcètera de supòsits que cap persona ha tingut en compte abans d’implementar el nou sistema sense conèixer la realitat d’aquestes unitats.

En aquest apartat, el desgavell és absolut. Cal exigir un replantejament d’aquest nou sistema de GNP ja que el preu/hora és del tot insuficient, els criteris d’activació i desactivació no són clars, i cal que, per evitar la trucada fàcil i la posterior desactivació, s’imputin unes hores de mínimes per al comandament o responsable en cas d’agafar el telèfon i per als i les agents en cas de ser activats i després anul·lats.  

4) Assistència a declaracions judicials.

A-) Algun servei d’administració estaria o hauria estat presumptament falsejant les dades que comunicaria als Jutjats, a fi d’evitar que els efectius policials, assisteixin de manera presencial a les declaracions judicial i ho facin mitjançant Webex.

La intenció no seria altra que  la d’evitar la compensació de 150 euros, que tots els efectius policials han de percebre per assistències en declaracions judicials i retribuir amb 90 euros (60 euros menys) les declaracions fetes per videoconferència.

Cal posar en coneixement de la comissió de seguiment aquests fets i exigir que es deixin de fer.

B-) La Subdirecció general de recursos humans (que no el Jutjat) cita sempre per videoconferència (1) qualsevol efectiu que visqui en una comarca diferent al de la seva destinació, (2) que el dia de la declaració estigui de permís, vacances, etc. i (3) que el dia de la declaració tingui planificat festa.

El motiu de la imposició d’aquests criteris és evidentment econòmic. No és ni el de garantir una millor declaració judicial, ni el d’oferir una millor assistència a l’autoritat judicial, ni tampoc incrementar el benestar de l’efectiu policial, així com tampoc, el de reduir el temps i distància de trasllat.

Cal emplaçar per tant a la Comissió de seguiment que l’Administració apliqui criteris pràctics i que garanteixin una millor declaració judicial. I que en cap cas els criteris siguin econòmics.

C-) Tots aquells judicis que sempre s’havien cobrat, actualment, si no són de l’àmbit penal no es cobren. Totes aquelles actuacions policials desenvolupades dins l’activitat professional, únicament són remunerades en un judici si són de la jurisdicció penal.

Això comporta, per posar un exemple, que un agent en festa cobrarà un judici per una alcoholèmia penal i no cobrarà un judici per un accident sense conseqüències penals. En tots dos casos són feines pròpies de la seva activitat professional, i en tots dos casos l’agent es troba de festa i perd hores del seu temps lliure per assistir a un judici derivat de la seva tasca diària. No obstant, en un percep la compensació i, en l’altre no.

Cal exigir doncs a la comissió de seguiment que qualsevol judici que derivi de l’activitat professional es remuneri sense excepció.

D-) En quan a la nova instrucció de judicis (que evidentment també ha estat un pas enrere en els drets dels treballadors del CME) cal fer arribar a la Comissió de seguiment, les següents aportacions i que així siguin incloses a la Instrucció mitjançant modificació:

– Que les indemnitzacions no siguin fruit de la condició de persones membres del cos de Mossos d’Esquadra, sinó fruit de l’actuació professional que com a membres d’aquest cos policial tenim. La inclusió d’aquest canvi implicaria que en casos com jubilació, sanció disciplinària, separació del servei, … les indemnitzacions es percebrien igualment.

– Que les indemnitzacions siguin motivades per l’actuació professional (sigui del tipus que sigui). La Instrucció reconeix únicament les indemnitzacions davant la jurisdicció penal.

– Que davant una incapacitat temporal, la persona no sigui citada. I en tot cas, excepcionalment, cas de la necessitat de citació en aquests casos, la persona citada pugui continuar percebent les indemnitzacions en funció de la jornada assignada com es feia fins ara, i no sense percebre cap mena d’indemnització com s’estableix en la nova Instrucció.

– L’eliminació de les limitacions de permisos quan hi ha coincidència amb citacions judicials. Una cosa és que l’Administració vulgui limitar el pagament d’indemnitzacions, i l’altra és que directament i sistemàticament, es vulnerin drets laborals en negar permisos.

– Modificació del terme compensació en planificació de festa, per “en hores fora de servei” com estava regulat en el marc legal actual i, així evitar sorpreses a l’hora de cobrar.

– Ampliar les hores de treball en les indemnitzacions per assistències presencials fora de Catalunya, continuant almenys com fins ara i, no anant a perdre com en la nova Instrucció.

E-) L’Administració només té en compte en el moment de gestionar el pagament dels judicis, el torn de treball que consta a la PGH i no el que realment s’ha fet. Per tant, els dies que consten planificats com a treball de matins o com a torn partit, no generen el pagament d’aquest concepte.

Per tots els qui es troben a l’horari especial específic, ja de per si penós, és sabut que l’horari que consta a l’aplicació informàtica no és sempre el que realment s’acaba treballant, ja que per necessitats del servei les modificacions de les jornades planificades estan a l’ordre del dia i són excessivament massa freqüents (amb les conseqüències a més que provoquen en la conciliació de la vida familiar amb la laboral).

Cal exigir a la comissió de seguiment que en el moment de gestionar/autoritzar les indemnitzacions per assistència a judicis, el torn horari que s’utilitzi com a referència sigui el que consti a l’aplicació informàtica una vegada fetes les corresponents modificacions.

F-) La nova instrucció de judicis recull que no s’abonaran indemnitzacions en cas d’incapacitat temporal de molt curta durada per contingències comunes. Una altra pèrdua claríssima de drets.

Cal exigir a la Comissió de seguiment que en aquells casos en que la persona treballadora es vegi obligada a assistir a judici malgrat estar en situació d’incapacitat temporal, sempre se li aboni l’assistència a judici.

Un altre punt aquest dels judicis, on el titular dels imports a percebre, no ha deixat veure la gran quantitat de pèrdues de drets que els signants acceptaven.

5) Increment retributiu de la família professional d’investigació

Els llocs base de la família professional d’investigació s’incrementen un nivell retributiu:

– Nivell 2 passen a classificar-se com nivell 3

– Nivell 3 passen a classificar-se com nivell 4

Per ser justos, cal que es revisin els nivells de totes les especialitats perquè aquest punt ha creat un greuge entre especialitats.

Entre d’altres, caldria exigir que ARRO passi del nivell 2 al 3 o que trànsit passi de nivell 3 a 4. Però cal que es revisin els nivells de totes les especialitats.

Sembla ser que els sindicats  signants CAT-SEGCAT-SPC i USPAC, han llençat la tovallola de poder seguir negociant fins que no hi hagi un nou Govern.

Estaria bé que, per respecte al col·lectiu a qui representem, aquestes organitzacions sindicals signants instessin a l’Administració a qui han fet costat, a convocar aquesta Comissió de seguiment per mirar de “reparar” tota aquesta pèrdua de drets ocasionada per la signatura de l’Acord de 31 de juliol de 2023.

Des de SAP-FEPOL i SME- FEPOL, totes aquestes anomalies i pèrdues de drets, han estat més que aportades, registrades, denunciades i publicades en diferents comunicats i no ens aturarem. Continuarem treballant per revertir aquesta situació.

SAP-SME Junts, serem millors!