Nova instrucció provisió temporal

by | maig 5, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest dimecres 3 de maig, la Subdirecció General de Recursos Humans ens va presentar un esborrany d’Instrucció que vindrà a substituir la vigent Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra que tanta polèmica ha aixecat en els darrers mesos des de la seva publicació l’estiu passat.

Les principals novetats són:

 1. Pel que fa a l’àmbit d’aplicació, es generalitza a tota la provisió temporal dels llocs de treball de les escales bàsica i intermèdia i no només als llocs de treball que, d’acord amb la relació de llocs de treball, s’han de proveir de forma definitiva per concurs o concurs oposició. Ja no es podrà aplicar als llocs de treball de lliure designació de les escales executiva i superior quan no es disposi de persones candidates d’acord amb l’enquesta de preferències habilitada a aquest efecte.

 2. En l’article 3.5 s’afegeix un procediment abreujat. En cas que la provisió temporal del lloc de treball no requereixi d’un increment de l’ocupació i pugui ser atesa amb personal que ja hi estigui adscrit, les unitats amb rang d’àrea poden dur a terme un oferiment intern pels mitjans i en els terminis que permetin l’adequada publicitat a tot el personal adscrit a l’àrea.

  Així mateix, aquest procediment es podrà instar:
  a. per les comissaries superiors o generals, per proveir llocs de treball amb personal que ja hi estigui adscrit i ocupi llocs de treball a la mateixa localitat i especialitat.
  b. per les regions policials, quan no es tracti de llocs d’especialitat, per proveir llocs de treball amb personal que ja hi estigui adscrit.

  En qualsevol cas, l’oferiment ha de seguir el model establert a l’annex 2 i l’informe proposta ha de seguir el model establert a l’annex 4.
  L’SME ens hem mostrat contraris a aquest canvi, ja que això implica que els oferiments en aquests procediments abreujats ja no seran oberts a tot el CME i, per tant, ja no tindrà tothom les mateixes oportunitats.

 3. A l’article 4.3 lletra b de les llistes diferenciades es fa el següent afegit en negreta:
  Llista B: llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per concurs oposició de l’especialitat a què correspongui.
  Aquesta selecció és opcional per a les persones participants i només poden seleccionar llocs de treball pels quals disposin de la formació específica, segons consti a la relació de llocs de treball, o l’experiència de més d’un any en un lloc de treball de l’especialitat.

 4. També en el mateix article 4.3 lletra A de l’assignació de llocs de treball es fa l’afegit en negreta sobre el mateix tema del punt anterior:
  En segon lloc, s’assignaran els llocs de treball de la llista B d’acord amb l’ordre de puntuació de la convocatòria, entre les persones participants que disposin de la formació específica, segons consti a la relació de llocs de treball, o l’experiència de més d’un any en un lloc de treball de l’especialitat que correspongui a cadascun dels llocs de treball.

 5. A l’article 7.2 sobre la lactància ja s’ha afegit:
  …”Aquesta comissió de serveis es podrà prorrogar per dos cops, fins als 18 mesos i fins als 24 mesos d’edat del fill o filla, aportant justificant mèdic que acrediti la lactància natural.” D’aquesta manera s’adapta el redactat a la recent millora de conciliació haguda fa unes setmanes.

 6. S’afegeix un article 10 que diu el següent:

  En aquells casos en què les persones funcionàries informin i acreditin una situació personal en què la distància des del domicili al lloc de treball els generi dificultats greus de conciliació per a la cura d’ascendents o descendents de primer grau, podran sol·licitar una comissió de serveis excepcional mitjançant sol·licitud de comissió de serveis o d’adscripció provisional voluntàries (DAD 46), a través del circuit telemàtic establert a l’efecte.

  El/La cap de l’àrea i de la regió policial o comissaria general a què estigui adscrita la persona interessada han d’emetre informe al respecte i la Comissaria Superior Tècnica, a la vista d’aquests informes i valorant les possibles alternatives de solució d’acord amb les necessitats d’ocupació de la plantilla, traslladarà una proposta de resolució a la Subdirecció General de Recursos Humans.

  En qualsevol cas, la comissió de serveis o l’adscripció provisional tindran una durada màxima fins a la resolució de la corresponent convocatòria de provisió del lloc de treball amb caràcter definitiu (concurs general o concurs oposició).

  Pel que fa a aquest nou article 10 d’aplicació en casos greus de conciliació, l’SME hem demanat que es creï una comissió en la qual poguéssim també participar els sindicats per defendre els casos que vagin sorgint. La SGRH s’hi ha negat rotundament i, per tant, la decisió de qui tindrà dret o no a aquest tipus de comissions que ja de per si són de decisió subjectiva, seran a decisió unilateral de l’Administració.

  L’SME hem sol·licitat que s’inclogués en la Instrucció la possibilitat de fer comissions de servei condicionades i vinculades entre companys. No han acceptat la proposta.

  També hem demanat sobre la flexibilització de la concessió de permutes i ens han respost que tenen previst convocar-nos aviat a una reunió monotemàtica sobre el tema, ja que és prou ampli per dedicar-hi una reunió exclusiva.

Sempre Mossos d’Esquadra