Nova millora laboral assolida

by | juny 3, 2022 | COMUNICATS ALTRES

S’ha assolit un nou dret laboral per al personal del CME.

Actualment, el subsidi de l’INSS pel fet de tenir una incapacitat temporal (baixa), és de fins al 100% de les retribucions percebudes fins al dia 1 del mes d’inici de la incapacitat.

Per tant, a hores d’ara, ja percebem el 100% de les retribucions, però, mentre estem en situació de baixa, si perfeccionem un trienni o si hi ha un augment retributiu del tipus que sigui, no percebem aquesta millora retributiva fins que no tenim l’alta mèdica.

Doncs bé, a partir d’ara, s’ha aconseguit un nou dret laboral segons el qual, quan hi hagi qualsevol millora retributiva, perfeccionament de trienni, etc., ja no caldrà esperar a tenir l’alta mèdica perquè ens sigui aplicat, sinó que se’ns aplicarà a tot el personal per igual, amb independència de si s’està treballant o si s’està en situació d’incapacitat temporal.

En aquest sentit, cal dir que aquesta millora s’aplica amb efectes des de l’1 d’abril de 2022 i que per tant, aquelles persones que hagin estat de baixa passada aquesta data i no hagin percebut la nòmina amb la totalitat de retribucions que els pertocava, se’ls retornarà retroactivament aquesta quantia fins a la data d’1 d’abril de 2022.

Qualsevol dubte o qüestió, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra