S’ha assolit un nou dret laboral per al personal del CME.

Actualment, el subsidi de l’INSS pel fet de tenir una incapacitat temporal (baixa), és de fins al 100% de les retribucions percebudes fins al dia 1 del mes d’inici de la incapacitat.

Per tant, a hores d’ara, ja percebem el 100% de les retribucions, però, mentre estem en situació de baixa, si perfeccionem un trienni o si hi ha un augment retributiu del tipus que sigui, no percebem aquesta millora retributiva fins que no tenim l’alta mèdica.

Doncs bé, a partir d’ara, s’ha aconseguit un nou dret laboral segons el qual, quan hi hagi qualsevol millora retributiva, perfeccionament de trienni, etc., ja no caldrà esperar a tenir l’alta mèdica perquè ens sigui aplicat, sinó que se’ns aplicarà a tot el personal per igual, amb independència de si s’està treballant o si s’està en situació d’incapacitat temporal.

En aquest sentit, cal dir que aquesta millora s’aplica amb efectes des de l’1 d’abril de 2022 i que per tant, aquelles persones que hagin estat de baixa passada aquesta data i no hagin percebut la nòmina amb la totalitat de retribucions que els pertocava, se’ls retornarà retroactivament aquesta quantia fins a la data d’1 d’abril de 2022.

Qualsevol dubte o qüestió, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra