OFERIMENT INSTRUCTORS ISPC

by | nov. 10, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Els oferiments que es van publicant per part de l’Administració sempre haurien de mantenir uns criteris molt similars entre ells per tal de no crear greuges. A més, haurien de regir-se en bona part a la normativa vigent en matèria de concursos i processos selectius, cosa que com veurem, no sempre és així.
Posem com a exemple l’oferiment per a instructor/a que es va publicar ara fa unes setmanes.
L’Escola de Policia és un ens públic depenent de l’administració, però fora de l’estructura de la Direcció General de la Policia, és per aquest motiu que sorprèn que l’oferiment el faci la DGP, i per tant la DGP sigui qui marqui els requisits de selecció de l’EPC i no l’EPC qui els marqui, per tant, per sentit comú el més adient seria que els llocs de treball siguin oferts amb els requisits que consideri l’EPC i no pas els requisits que consideri la DGP.
Si comparem aquest oferiment per exemple, amb l’oferiment d’Informació, en aquest últim es fa esment a la carrera professional del CME i l’Ordre IRP/326/2010 de 8 de juny de modificació del pla de carrera professional de la PGME. Per tant, els requisits de permanència mínima a les especialitats, en aquest cas i per anar a informació, si que s’aplica. En canvi, per anar a l’EPC com a Instructor, s’exclouen les persones funcionàries del CME que estiguin a una especialitat, a excepció de l’especialitat de suport tècnic bàsic.
Tot plegat, s’acaba generant un greuge comparatiu entre uns oferiments i altres i no hi ha igualtat de condicions d’accés a determinats llocs de treball de la PGME.
No es pot tenir el pla de carrera professional i agafar o obviar les parts que interessi segons els llocs a ocupar.
És per tot el que s’ha exposat que hem adreçat escrit a la Subdirecció de Recursos Humans, demanant que es faci servir el mateix criteri per a tots els oferiments, evitant així els greuges que ara es donen.

Sempre  Mossos  d’Esquadra