PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LES EQUIVALÈNCIES AL TÍTOL DE TÈCNIC I EL BATXILLERAT A EFECTES PROFESSIONALS

by | jul. 2, 2021 | COMUNICATS ALTRES

EQUIVALÈNCIA GENÈRICA AL TÍTOL DE TÈCNIC

Per agilitzar la tramitació de les sol·licituds d’aquesta equivalència es diferencien dos òrgans que gestionaran les peticions, en funció del cos al qual pertanyi cada persona sol·licitant:

Cossos de Policies Locals

Per als membres dels cossos de les policies locals, qui gestionarà les peticions serà la Sub- direcció General de Coordinació de Policia de Catalunya (SGCPC) de la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Dades de contacte:

Carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona

Correu electrònic: [email protected]

El circuit a seguir en la tramitació d’aquesta equivalència serà el següent:

1. Les persones funcionàries en primer lloc han de registrar-se en la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) i sol·licitar l’equivalència d’estudis amb el títol de formació professional.
2. A continuació han d’enviar a la bústia [email protected] :

 • La sol·licitud d’equivalència d’estudis amb el títol de Formació Professional del MEFP impresa i signada per la persona sol·licitant.
 • La digitalització segura del títol de l’ESO o equivalent acadèmic.
 • Autorització per consultar el DNI a través del sistema de verificació de dades o fotocòpia del DNI en cas que s’oposi a aquesta consulta.
 • El certificat de l’ISPC en què s’especifiqui el total d’hores de formació, o bé el diploma de l’ISPC en què consten les hores de formació que ha de ser d’un mínim de 1.100 hores.
 • El certificat de l’Ajuntament pertinent, en què es determini que la persona sol·licitant hi pertany com funcionari de carrera en el cos de Policia Local.
 • El certificat de l’Ajuntament, en què consti que ha realitzat el període de pràctiques que com a mínim ha de ser de 600 hores.

3. La SGCPC tramet telemàticament al MEFP aquesta documentació.
4. El MEFP resol l’equivalència genèrica al títol de tècnic i envia telemàticament la resolució a la persona sol·licitant i a la SGCPC.
5. Els òrgans gestors de cada cos policial incorporen aquesta equivalència en els expedients personals de les persones sol·licitants.

Cos de Mossos d’Esquadra


Per als membres del cos de Mossos d’Esquadra, serà la Sub-direcció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia (SGRH).

Dades de contacte:

Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona

Correu electrònic: [email protected]


El circuit a seguir en la tramitació d’aquesta equivalència serà el següent:

 1. Les persones funcionàries en primer lloc han de registrar-se en la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) i sol·licitar l’equivalència d’estudis amb el títol de formació professional.

2. A continuació han d’enviar a la bústia [email protected] :

 • La sol·licitud d’equivalència d’estudis amb el títol de Formació Professional del MEFP impresa i signada per la persona sol·licitant.
 • La digitalització segura del títol de l’ESO o equivalent acadèmic.

3. La SGRH tramet telemàticament al MEFP la documentació, juntament amb un certificat de les hores de formació i les hores de pràctiques realitzades per la persona sol·licitant.

4. El MEFP resol l’equivalència genèrica al títol de tècnic i envia telemàticament la resolució a la persona sol·licitant i a la SGRH.

5. Els òrgans gestors de cada cos policial incorporen aquesta equivalència en els expedients personals de les persones sol·licitants.

EQUIVALÈNCIA GENÈRICA AL TÍTOL DE BATXILLERAT

El circuit de tramitació que escaurà seguir és el següent:


Cossos de Policies Locals

 1. Presentar sol·licitud a l’Ajuntament on es vulgui opositar o concursar.
 2. Presentar la documentació acreditativa requerida (titulació acadèmica i/o certificat acadèmic corresponent en format electrònic).
 3. L’equivalència s’incorpora en l’expedient personal de la persona sol·licitant.

Cos de Mossos d’Esquadra

 1. Hauran de complimentar el DAD 74 (disponible a la Intranet Corporativa).
 2. A continuació han d’enviar al SGCP, mitjançant el Formulari d’incorporació de formació disponible a la Intranet Corporativa:
 • La digitalització segura del DAD 74.
 • La documentació requerida en el mateix (titulació acadèmica i/o certificat acadèmic corresponent en format electrònic d’acord amb la Instrucció 7/2020, de 31 de juliol).
 1. El SGCP introdueix aquesta equivalència en la fitxa Titulacions del GP de la PG-ME i la incorpora a l’expedient personal.