PROPOSTA D’INSTRUCCIÓ PROVISIÓ TEMPORAL DEL CME

by | maig 9, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Avui dilluns 9 de maig de 2022 ens hem reunit el grup de treball de promoció i provisió i l’Administració ens ha presentat una proposta d’Instrucció de provisió temporal del CME.

La Instrucció regularà les adscripcions provisionals i les comissions de servei.

Aquestes formes de provisió temporal han de constituir l’excepció i tenir una durada determinada en el temps, de manera que els llocs de treball siguin proveïts mitjançant la corresponent convocatòria de concurs, concurs oposició o lliure designació, segons s’estableixi a la relació de llocs de treball. No obstant això, és habitual la utilització d’aquestes formes de provisió per atendre les necessitats del servei, atesa la generació de vacants per jubilació i d’altres causes i el context actual de creixement per assolir el nombre d’efectius establert per la Junta de Seguretat de Catalunya.

Per tal de garantir l’atenció als principis de mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com per atendre les obligacions en matèria de transparència, cal establir els procediments per a la provisió temporal dels llocs de treball, sens perjudici del desenvolupament de les convocatòries per a la seva provisió definitiva.

Tanmateix, per tal d’aconseguir una major claredat en la gestió, s’inclouran en aquesta instrucció les actuacions relacionades amb la provisió temporal en el marc de les convocatòries de promoció interna (fase de pràctiques assignació de llocs de treball en adscripció provisional) i de provisió de llocs de treball (fase de pràctiques).
Es regularan per primera vegada els supòsits de comissió de serveis per causa mèdica pròpia o d’un familiar que ja es van duent a terme.

Així mateix, s’hi integraran les previsions contingudes en la Instrucció 2/2011 de 28 de març, per la qual es regulen les condicions de treball de les funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra durant el període de gestació i es recullen també les actuacions que ja es van duent a terme en els supòsits de lactància natural.
Inclourà també que la funcionària víctima de violència de gènere té dret a la mobilitat geogràfica de centre de treball.

D’igual manera, per atendre les necessitats que es produeixen a conseqüència dels efectes que les accions terroristes produeixen en la vida, la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, garanteix la possibilitat de mobilitat geogràfica i funcional, de conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 35. Això també s’inclourà en aquesta Instrucció.

Sobre el redactat de la Instrucció, les organitzacions sindicals disposem d’una setmana per poder proposar esmenes o fer-ne aportacions.