Reclamem a la Generalitat de Catalunya l’increment dels nivells mínims del Grup C1 reconegut per l’Estat

by | des. 21, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Avui el Reial Decret 6/2023, de 19 de desembre reconeix aquest dret per a la Funció Pública estatal. Per tant, des del SAP i des de l’SME reclamem ja que la Generalitat ho faci per a tota la funció pública catalana.

Avui ha entrat en vigor el Reial Decret Llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Respecte aquest nou reial Decret, la Disposició transitòria sisena, del Llibre segon sobre mesures legislatives urgents en matèria de funció pública estableix que “fins que no s’aprovi la normativa reglamentària corresponent, els intervals dels nivells” que correspon al “Grup C1 son del mínim de 16 i del màxim de 22”.

Recordem que un agent de seguretat ciutadana és C14 i un caporal també de seguretat ciutadana és C16 i per tant, la pregunta que des que s’ha fet públic aquesta nova normativa se’ns ha formulat és clara: és d’aplicació aquesta modificació de nivells per a les persones membres de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra?

Segons el punt 2 de la disposició final setena del Reial Decret s’estableix que “el llibre segon, les disposicions addicionals desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena i quinzena, i les disposicions transitòries quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena no tenen caràcter bàsic, aplicant-se exclusivament a l’Administració de l’Estat com a norma de desenvolupament del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”.

Per tant i de sortida, el Reial Decret Llei no reconeix per a les persones membres de les administracions autonòmiques els drets que s’hi estableixen. No obstant, això no significa que les persones membres del cos de mossos d’esquadra n’haguem de quedar excloses.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) reclamem al Govern de la Generalitat que desenvolupi la normativa reglamentària corresponent i que, de la mateixa manera que es reconeix per a tota la funció pública de l’Estat, incrementi els intervals del Grup o subgrup C1 i els comprengui entre el nivell 16 i 22 per a les persones membres de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra.

Des d’ambdues organitzacions sindicals exigim que no es generi en cap cas un nou greuge comparatiu entre col·lectius professionals de les administracions públiques i el cos de mossos d’esquadra i es reconegui així per al nostre col·lectiu, les mateixes millores que l’Estat ha reconegut per a tota la Funció Pública.

Des del SAP i des de l’SME ja hem iniciat el tràmits per aquest reconeixement i esperem que la Generalitat actuï de manera proactiva en el reconeixement d’un dret per a tota la Funció Pública catalana que ja ha estat reconegut per a la resta de l’Estat.

SAP-SME Junts, serem millors!