Reclamem un concurs específic per a la Sala de Comandament de Girona

by | juny 10, 2024 | COMUNICATS USC

Adrecem escrit a la SGRH peticionant un concurs específic on es pugui tenir en compte l’experiència professional en sales de comandament.

El novembre de 2021 es tancava la Sala Regional de Comandament de Girona. Els més de cent efectius que hi estaven destinats van obtenir una plaça en les mateixes condicions (definitiva o provisional) que la que ostentaven en aquells moments, ja que les seves places es van extingir.

Aquest mes de juny es torna a obrir la Sala Territorial de Comandament de Girona. Per a dotar-la d’efectius s’han fet diversos oferiments, en els quals totes les persones del Cos de Mossos d’Esquadra que hi han participat, assoliran una plaça en comissió de servei o en adscripció provisional. Per tant, malgrat que hi ha un concurs general de provisió de places, es donarà la paradoxa que s’acabarà muntant un servei mitjançant un oferiment provisional.

És per això, que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) ens preguntem:

per què no s’han publicat aquestes places al concurs general?

Des d’ambdues organitzacions sindicals considerem injust, que efectius del CME que tenien plaça de forma definitiva l’any 2021, ara hagin d’estar a la mateixa destinació de manera provisional, quan en molts casos havien estat més de 10 anys amb plaça, a la llavors Sala Regional de Comandament de Girona.

Fruit de la situació que exposem, es pot donar la casuística que quan aquestes places surtin al proper concurs general, alguns d’aquests efectius no puguin tenir mèrits suficients pera  poder guanyar plaça a l’esmentada Sala Regional.

Des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL considerem que cal evitar la situació que exposem i creiem que, una de les fórmules per fer-ho seria publicar aquestes places mitjançant un concurs específic.

D’aquesta forma es podria tenir en compte l’experiència professional a les sales de comandament dels efectius que volguessin obtenir plaça, la qual cosa dotaria de més experiència a la Sala Territorial de Comandament de Girona.

Fruït de l’acció sindical d’ambdues organitzacions, som coneixedors que molts dels efectius que van sortir de la sala en extingir-se la seva plaça, no han participat als oferiments ja que no sabien quines serien les condicions laborals que hi hauria amb la nova obertura de la Sala.

Recordem que a la proposta de Decret pel qual es regula la provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, a l’article 11 sobre concurs específic es determina que “es proveeixen pel sistema de concurs específic, entre persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, els llocs de treball singulars i els de comandament que així determini la relació de llocs de treball, tenint en compte la naturalesa, finalitat, funcions i tasques bàsiques dels llocs objecte de convocatòria.”

Així, en tant que les places de la Sala Territorial de Comandament de Girona són llocs de treball singulars i tenint en compte la seva naturalesa, la seva finalitat, les seves funcions i les tasques bàsiques (tal i com les defineix la proposta de decret de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra) creiem que aquesta pot ser una solució a tenir en compte.

Per tot plegat, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a valorar la problemàtica que mitjançant aquest escrit us exposem i a considerar les propostes de solució que us traslladem.

SAP-SME Junts, serem millors!