Retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei a les persones membres del cos de mossos d’esquadra

by | oct. 3, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Adrecem escrit a SGRH sol·licitant explicacions sobre aquests retards i peticionant una solució al respecte.  

Són moltes les queixes que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat  Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) estem rebent en relació al deute que, pel retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei, està assumint la Direcció General de la Policia amb les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

No serà aquesta la primera vegada (però esperem que sigui la darrera) que ambdues organitzacions sindicals denunciem el retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei que les persones del cos de mossos d’esquadra generen en l’exercici de les seves funcions.

La nostra afiliació ens manifesta que fa més d’un any que no cobren cap indemnització que per servei hagin generat. Indemnitzacions, l’import de les quals han hagut d’avançar per poder realitzar les tasques que tenen encomanades.

Des del SAP i des de l’SME, com a representants de les persones treballadores, considerem imprescindible que se’ns informi a la major brevetat possible de quina és la situació respecte el pagament de les indemnitzacions generades per raó de servei.

Així mateix, ambdues organitzacions sindicals, informarem d’aquesta deficient gestió al Departament d’Economia del Govern de la Generalitat ja que en cap cas considerem de rebut, que cap persona membre del cos de mossos d’esquadra hagi d’esperar un any, a recuperar les despeses que (insistim) per necessitats del servei hagi hagut d’avançar.

I per últim, instem a l’Administració a assolir el compromís (obligatori) d’establir un període màxim en el rescabalament de les indemnitzacions que les persones membres del cos de mossos d’esquadra generin en l’exercici de les seves funcions.

SAP-SME Junts, serem millors!