Reunió de la modificació del règim disciplinari

by | oct. 13, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest dilluns 10 d’octubre de 2022 es va fer una reunió entre l’Administració i les organitzacions sindicals del CME amb la idea de millorar el règim disciplinari i el funcionament de la DAI.
Els punts que des de l’SME vam fer arribar per escrit a l’Administració previ a la reunió, entre d’altres, són els següents:

 1. Les sancions són desproporcionades. Si per exemple agafem el règim disciplinari de CNP, i el comparem amb el nostre, en veiem clara la diferència.
  Cal, per tant, modificar el règim disciplinari pel que fa a aquesta matèria.
 2. Sol·licitem que se suspengui l’execució de la sentència si s’interposa recurs contenciós administratiu i fins a la resolució judicial.
 3. Suspensió de la sanció. En cas d’interposició de recurs de reposició, cal que se suspengui el compliment de la sanció fins a la seva resolució.
 4. Suspensió de la tramitació de l’expedient. Insistim que se suspengui la tramitació de l’expedient disciplinari si hi ha un procediment penal en tramitació. No sempre es fa. Tenim coneixement de casos on s’ha tipificat infracció molt greu, proposen l’expulsió del cos com a sanció, i només un cop ha passat el cas pel Consell de Policia, llavors han suspès. Tracten als agents com a culpables.
 5. Cal garantir el principi d’innocència. Tota persona és innocent si no es demostra el contrari, NOSALTRES els policies TAMBÉ!
 6. Aportació de proves. La DAI refusa les proves suggerides per la defensa de forma sistemàtica per considerar-les inútils o impertinents. Aquest fet crea una gran indefensió. Demanem que això deixi de succeir.
 7. Notificacions al representant legal. Si l’agent ha designat un representant legal i durant tot el procediment les notificacions les fan al representant legal, també cal fer-ho amb la resolució de l’expedient. En més d’una ocasió, li notifiquen a l’agent directament o li truquen i li diuen que comença a complir sanció l’endemà, saltant-se la notificació pel conducte formal.
 8. Còpia de l’expedient. No es dóna còpia completa de l’expedient administratiu. Només la documentació que considera l’instructor vulnerant el principi de tutela judicial efectiva. Per exemple, no consta qui ha denunciat, ni les declaracions que es van realitzar.
 9. Còpia de la declaració. No es dóna còpia de la declaració de la informació reservada. No entenem, ni ens expliquem perquè això és així.
 10. Sistema de gravació. Al box on agafen declaració han instal·lat el sistema de gravació Arconte (d’imatge i so) dels jutjats. Encara no el posen en marxa. Caldria regular el seu ús o remetre’s a l’oportuna normativa.
 11. Declaracions en jornada festiva. Per què no se cita al/la policia en setmana de torn de feina?
 12. Anul·lació antecedents. Cal que sempre s’esborrin els antecedents. En teoria es fa d’ofici passats 2 anys.
 13. Mesures cautelars. Les mesures cautelars no es poden mantenir eternament. Aquest fet, no permet a l’agent buscar una altra feina perquè està donat d’alta i cobra el sou base. Té incompatibilitat. Crea indefensió.
 14. Retorn de sous percebuts. Si a l’agent que amb mesures cautelars, continua estant donat d’alta i cobrant el sou base, finalment l’expedienten o el condemnen penalment, aquest ha de retornar el que li han pagat. Aquesta qüestió no està regulada com es fa.
 15. Afectació en concursos. Casos en què els agents estan amb mesures cautelars tenim coneixement de què no els deixen finalitzar un concurs de promoció o de provisió. Per què? El règim disciplinari no regula aquesta qüestió.

En la reunió d’aquest passat dilluns 10 d’octubre, ni aquestes propostes ni les de les altres organitzacions sindicals, van ser debatudes.

De moment tot s’ha limitat al fet que l’Administració ha passat tota una sèrie de dades de la feina que fa la DAI, i a presentar una sèrie de propostes de modificació que proposava la mateixa DAI, això si, sense lliurar-ne cap document escrit que permeti poder-ne fer al·legacions o esmenes.
La intenció de l’Administració és incloure aquestes modificacions a la Llei de mesures o d’acompanyament dels pressupostos. Certament, tractant-se d’un tema tan tècnic i complex com aquest, no hi veiem temps material per poder fer-ho així.

En aquest aspecte, la negociació esdevé nul·la i no hi ha voluntat de negociar. Així ho afirmem quan després d’haver-ho sol·licitat, no s’ha permès l’assistència a la reunió de cap membre dels serveis jurídics de les mateixes organitzacions sindicals. Mal inici en les reunions sobre un tema d’alta importància com aquest. Esperem i desitgem que es pugui redreçar en pròximes reunions.

Us mantindrem informats de totes aquelles novetats que puguin esdevenir.

Sempre Mossos d’Esquadra