REUNIÓ GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ

by | oct. 21, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Dimarts 19 d’octubre es va reunir el grup de treball de promoció i provisió. Aquest grup de treball es va crear per tractar temes relacionats amb els concursos de promoció i provisió com són:

– Promoció interna per territoris.
– Concurs específic per llocs de comandament.
– Convocatòries de concurs oposició de llocs de treball de lliure designació (LD).
– Barems de mèrits.
– Criteris de concessió de les permutes.
– Manteniment de l’especialitat (exempció fase oposició).
– Concurs general de llocs de treball de segona activitat.

En aquesta reunió, es va tractar el primer punt de la promoció interna per territoris. L’Administració va proposar que a les convocatòries de promoció interna, les places s’oferissin agrupades per regions policials. És a dir, que el que actualment s’ofereix en una sola agrupació per a tot el territori, es pugui oferir en 10 agrupacions coincidents amb cadascuna de les regions.

Això permetria poder concursar només a una o varies agrupacions enlloc de com passa ara, s’hagi de concursar a la totalitat de llocs de treball oferts a tot el territori català. Tot i aquesta millora, des de l’SME estem treballant per la implementació de més canvis en aquest punt.

A la vegada, plantegen un període de permanència de 5 anys amb tota una sèrie de possibles excepcions. Aquest període de permanència serviria d’una banda, perquè no es pugui marxar de l’agrupació guanyada i, per altra banda, com a protecció de no perdre el lloc de treball en aquest termini de 5 anys.

Dins el repartiment de llocs de treball de cada agrupació, es proposa que als llocs de treball d’especialitat, s’hi assigni a les persones que hagin assolit anteriorment l’especialitat en categories anteriors. Sobre aquesta qüestió va obrir-se un debat, i es van suggerir algunes modificacions que en una posterior reunió s’intentaran debatre.

Sempre Mossos d’Esquadra.