REUNIÓ GRUP DE TREBALL HORARIS I CONCILIACIÓ 18 MARÇ 2022

by | març 22, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

La primera qüestió de la qual ens ha informat l’Administració, és que d’aquí a poc temps es publicaran les noves instruccions de vacances i AP’s. També es publicarà el comunicat intern que permetrà perllongar els AP’s de 2021 en uns casos molt concrets.

Sobre els treballs d’aquest grup de treball, l’Administració creu que primer cal veure i analitzar com es fa en altres col·lectius fora del CME, per tal de prendre nota d’aquelles coses que estan funcionant, i aleshores mirar d’incorporar-les al CME.
A la vegada, consideren convenient realitzar una enquesta entre el personal del CME per tal de copsar quines són les necessitats en matèria d’horaris i conciliació.

En aquest sentit, l’Administració ens passarà una proposta d’enquesta als sindicats i, una vegada consensuada, es passarà a dur a terme.

La resta de la reunió ha servit per elaborar un guió de funcionament d’aquest grup de treball, dividint els temes a tractar en diversos blocs entre els quals cal destacar:

– SISTEMA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ HORÀRIA.

Incorporar elements de flexibilitat que permetin adequar al màxim els horaris de les persones treballadores a les seves necessitats particulars, així com a les necessitats específiques de servei de cadascuna de les unitats.

Simplificar l’actual sistema de BL/BC, unificant-les.

Establir una planificació inicial anual que doni estabilitat a les persones treballadores, tot regulant els mecanismes per adequar-la a les necessitats de modificació que s’esdevinguin al llarg de l’any i la seva adequada compensació.

Introduir mecanismes de control de presència efectiva que permetin automatitzar el sistema i reduir la càrrega de treball administratiu.

– GARANTIES GENERALS.

Definir un marc general de garanties comunes per a totes les unitats. Sobre aquest marc general, permetre l’establiment de diferents torns o seqüències a cada unitat en funció de la seva realitat.

Homogeneïtzar el tractament dels descansos durant la jornada de treball.

Definir la jornada anual de treball efectiu i quins conceptes ha d’incloure (formació, manteniment físic…).

– DEFINICIÓ DE CONCEPTES I CONDICIONS.

Definir adequadament el concepte “necessitats del servei”, amb una graduació que correspongui a la gravetat de les diferents situacions possibles.

Regular la disponibilitat i el dret a la desconnexió, en funció de les categories i les seves funcions (sistema de guàrdies).

Determinar els mecanismes de comunicació de canvis de planificació.

– REGULACIÓ HORARIS ESPECIALS ESPECÍFICS.

Estudiar i analitzar les necessitats específiques de cada especialitat o tipologia de llocs de treball, per tal de regular el marc horari que escaigui en cada cas.

Adequar aquests horaris al sistema general de garanties.

– SOLUCIÓ A LA PROBLEMÀTICA DE LES HORES ACUMULADES.

Revisar els sistemes de compensació per identificar fórmules alternatives que evitin l’acumulació massiva d’hores (festius en dates assenyalades, GNP, compensació per canvis de planificació…).

Establir un règim transitori que garanteixi el gaudiment de les hores ja acumulades a les bosses, abans de la finalització de la relació de servei.

– VACANCES I PAP.

Revisar els criteris de repartiment i gaudiment, amb la finalitat d’aproximar-los a les necessitats de conciliació de les persones treballadores, tot garantint l’adequada prestació del servei en tots els períodes de l’any.

– REDUCCIONS DE JORNADA I ALTRES MESURES DE CONCILIACIÓ.

Flexibilitzar els criteris de gaudiment de les reduccions de jornada i estudiar la viabilitat d’incorporar la reducció de jornada per interès particular.

Estudiar mesures de conciliació alternatives que no tinguin impacte retributiu, per tal de reduir la bretxa salarial.

Dins de tots aquests blocs anteriors, s’hauran de poder encabir tots els temes proposats pels respectius sindicats.

– Per part de l’SME com a qüestions que considerem cabdals i vers les quals cal treballar per assolir noves millores, vam proposar al grup de treball, els següents temes:

 • Organització generalitzada en torn fix o semifix.
 • Regular els horaris específics i dotar-los de garanties i compensacions, entenent que hi ha d’haver una àmplia disponibilitat, però que aquesta, ha d’estar regulada i compensada.
 • Rebaixar la jornada laboral a 1592h, com té l’Ertzaintza.
 • Introduir complement de presència efectiva. (clica aquí per veure comunicat de 10 març)
 • Augmentar els AP’s a 10 dies anuals.
  En cas de mantenir el sistema d’AP’s per hores, deixar que el seu gaudiment també sigui per franges d’hores. És a dir, per exemple, si un dia d’AP’s només cal gaudir d’una hora, que es pugui fer.
 • Tenir una sola bossa d’hores i que no s’apliquin coeficients reductors a l’hora de gaudir d’aquestes hores.
 • Que les hores acumulades es puguin convertir de forma voluntària en hores extres a remunerar a partir de les 36 hores acumulades, i que al finalitzar l’any policial, es pugui optar per cobrar les hores acumulades que es tinguin o deixar-les per l’any policial següent.
 • Definir bé el concepte de GNP, per tal de deixar clar que considerem com a disponibilitat i quines condicions i garanties s’apliquen, és a dir: sistema de comunicació de l’activació, temps de resposta i de “presencialitat”, compensació de la disponibilitat sense activació i compensació d’aquesta amb activació.
 • No limitar la possibilitat d’organitzar el treball amb GNP a cap àrea, unitat o servei del Cos.
 • Limitar les jornades anuals que es poden realitzar en 12h, i evitar el seu ús el màxim possible.
 • Garantir un cap de setmana sencer de desconnexió de cada 2 (de manera alterna), entenent per cap de setmana de la finalització del torn de treball del divendres, fins a l’inici de torn de treball del dilluns, sense que el torn de nit del divendres entri en aquesta definició.
 • Definir de manera clara i concreta el concepte de “necessitats de servei”.
 • Les hores de formació han de tenir, com a mínim, les mateixes garanties i condicions que les hores de treball ordinari.
 • Cal buscar una manera de compensar el manteniment físic, o atorgant hores com a treball o fent una aportació econòmica equivalent. Nosaltres apostaríem per un sistema opcional, on cada afectat ho compensi com consideri.
 • Que totes les jornades superiors a 9 h contemplin una hora per realitzar un àpat llarg imputat com a temps de treball .
 • Introduir la possibilitat de fer reduccions de jornada per interès particular.
 • Pagar com a hores extres totes les jornades de treball que es duguin a terme en festius oficials del calendari laboral.
 • Regular la possibilitat de fer teletreball i establir les seves condicions i garanties.
 • Establir garanties pels canvis de planificació (quan es poden portar a cap i com s’han de compensar).
 • Adaptar les vacances de Nadal, Estiu i Setmana Santa al calendari escolar.
 • Facilitar els canvis de torn.
 • Fer coincidir la publicació de les vacances tenint coneixement de la planificació dels quadrants horaris anuals.
 • Percentatge reduccions de jornada a lliure elecció.
 • Reducció jornada diària (poder elegir tram horari)
 • Flexibilitat en les modalitats de reducció de jornada.
 • Prohibició contundent de fer servir l’aplicació WhatsApp pel que fa a planificacions.
 • Obligar a fer el tràmit per ATRI en la petició AP’s.
 • Facilitar canvis d’escamot compatibles per conciliació parella.
 • Hores extres per cobrir mancances de personal.
 • Citacions judicials (Que el servei d’administració sigui qui doni per no citats als qui estan de baixa, vacances…)
 • Igual que amb els AP’s, poder gaudir de les HA sense ser jornades completes.
 • 12 hores de descans reals encara que es perllongui
 • Regulació de les planificacions de manera proporcionada durant l’any per evitar que a finals d’any es comencin a fer maniobres horàries per poder arribar a final any policial quadrant hores i efectius.
 • Buscar mitjans de conciliació en casos de separacions, divorcis, custòdies, monoparentals, etc.
 • Garantir el dret de realitzar permutes. No desestimant-les massivament.

Sempre Mossos d’Esquadra