Reunió Mesa de Negociació de 4 de juliol de 2023

by | jul. 5, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

En la reunió d’ahir es van abordar qüestions relatives a la disponibilitat i a la compensació per assistència a judici.

Aquest dimarts 4 de juliol hem assistit a una nova reunió de la Mesa de Negociació per a la millora de condicions laborals del CME. En l’esmentada reunió, seguint amb dinàmiques de reunions passades, l’Administració ens ha presentat 2 documents que expliquem a continuació:

1. Acord sobre mesures de conciliació del cos de Mossos d’Esquadra.

El document segueix contemplant els 10 punts tractats en l’anterior reunió:

 1. Mobilitat geogràfica per fill o filla menor de 2 anys.
 2. Permís per lactància en cas de famílies monoparentals.
 3. Ampliació del permís per naixement i cura de menor en famílies monoparentals.
 4. Permís prenatal.
 5. Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 6. Gaudiment fraccionat dels AP’s i hores acumulades.
 7. Presència mínima per l’autorització de vacances.
 8. Reducció de jornada per interès particular.
 9. Ampliació de la reducció de jornada per cura de fill/a menor de 14 anys.
 10. Formes de gaudiment de les reduccions de jornada.

En aquesta reunió s’han incorporat nous preceptes que des del SAP-SME-FEPOL vam reclamar que s’apliquessin de facto una vegada el Consell de Ministres del 27 de juny, en compliment de la Directiva (US) 2019/1158, va aprovar per Reial Decret Llei millores del dret a la conciliació de la vida familiar amb la laboral de totes les persones treballadores. Ens referim a:

 • Un permís de 8 setmanes per la cura de fills o filles menors de 8 anys.
 • Un permís retribuït de cinc dies per a cada persona treballadora per cura de familiars de segon grau o convivents, incloent en aquest cas la convivència per disposar del permís.

Com a qüestió a remarcar, i després de les nostres peticions, s’ha assolit que les millores en mesures de conciliació relatives a permisos, llicències i reduccions de jornada que s’estableixen a l’EBEP seran d’aplicació directa al cos de Mossos d’Esquadra.

2. Proposta de negociació en la Mesa negociadora sobre conciliació i millores retributives de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra

Sobre aquest document s’ha fet una exposició ràpida sense entrar-hi dels apartats relatius a la disponibilitat i el complement específic variable que afectaria a determinades jornades i torns.

El gruix de la reunió s’ha centrat en l’assistència a declaracions judicials i la disponibilitat no presencial. Fruït de les diferents pressions sindicals hi ha hagut algunes millores.

Pel que fa als judicis,  l’Administració ha incrementat novament els imports sobre les quanties que hi havia des d’un inici i segueix (malgrat la posició contrària sindical) amb el pretext que aquestes compensacions han d’eliminar la resta d’indemnitzacions com els quilòmetres. Com a quanties finals i inamovibles  els imports serien 150€ per assistència presencial i 90€ per Webex.

A demandes sindicals ens han aportat dades sobre l’anàlisi dels judicis el passat 2022:

 • 40.509 judicis pagats. (Un 81,4% eren de 3h i un 18,6 % de 5h) D’aquests, un 64,6% portaven associats quilòmetres per uns imports de 15,70 euros de mitjana

Respecte a la disponibilitat no presencial, hores d’ara, es distingirien 2 situacions:

 • Guàrdies no presencials: es planificarien un mínim de 8h i suposaria una retribució de 24 € bruts (3€/hora) i, en els 10 festius assenyalats aquests imports passarien a 5€/hora. Pel moment el Departament és contrari a reconèixer una disponibilitat específica per a caps de setmana.
 • Guàrdies de comandament:  per l’assumpció de funcions d’un àmbit superior en les escales intermèdia, executiva i superior, per caps de setmana s’iniciaria a les 18h de divendres fins a les 6h de dilluns i tindria una retribució de 150€. En festius començaria a les 18h del dia anterior al festiu i finalitzaria a les 6h de l’endemà amb un import de 75€.

També s’ha tractat sobre el  complement per especial responsabilitat referent a aquells casos en què amb caràcter temporal es requereixi la substitució d’un determinat cap de torn o l’assumpció de responsabilitats superiors a la categoria que s’està ocupant.

Les quanties continuen sent de 350€ o 600€ mensuals en funció del càrrec a assumir i s’ha eliminat que havia de realitzar-se durant un període superior a 1 mes. Des del SAP-SME-FEPOL considerem (tal i com ja s’ha dit en anteriors reunions) que aquest complement no es pot focalitzar en l’assumpció de càrrecs únicament de Cap de Torn. Cal incorporar figures com coordinador d’OAC, Cap d’OAC, Caps de grup d’ordre públic, etc.                            

Del Pla de Carrera Professional horitzontal no se n’ha arribat a fer esment. El proper 17 de juliol estem emplaçats a una nova reunió de la Mesa.

Des del SAP-SME-FEPOL seguim insistint en la necessitat d’obrir ja les qüestions relatives a la reducció de la jornada laboral anual i a la reducció de les diferències retributives amb altres col·lectius professionals. Per tant esperem que a la propera reunió ja es pugui abordar.

SAP-SME Junts, serem millors!