SAP-SME-FEPOL insta a la Subdirecció general a flexibilitzar la concessió de  les permutes

by | jul. 6, 2023 | COMUNICATS ALTRES

En un escrit adreçat avui a l’Administració, les dues organitzacions sindicals hem denunciat la denegació continuada i sistemàtica de les permutes entre efectius policials.

Des dels sindicats SAP-SME-FEPOL, hem estat coneixedors que de forma contínua i sistemàtica s’estan denegant les permutes entre agents del CME, totes elles amb criteris no contemplats al Decret 401/2006 de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra (CME).

Recordem que l’article 2 preveu que “els llocs de treball del CME es proveeixen pels sistemes de concurs, concurs oposició o lliure designació, i, a més d’aquests sistemes, preveu que també poden proveir-se mitjançant redistribució d’efectius, adscripció provisional, comissió de serveis, trasllat forçós, encàrrec de funcions, canvi d’adscripció de llocs de treball i permutes.”

Encara que som coneixedors que la potestat per atorgar aquestes permutes és únicament i exclusivament de l’Administració, les dues organitzacions sindicals hem denunciat que malgrat que en algunes peticions de permutes s’evidencien clares necessitats de les persones sol·licitants sobre conciliació de la vida laboral i familiar, l’Administració les segueix denegant tot i que l’atorgament no perjudicarien l’interès general del col·lectiu.

En aquest sentit, encara que des de la Subdirecció sempre s’ha manifestat la voluntat de facilitar la conciliació laboral i familiar de les persones membres del cos de mossos d’esquadra veiem que no és així.

Com és normal, els condicionants pels quals una persona pot demanar un canvi de destinació són diferents al llarg del temps i les causes que les motiven també són diverses en funció de molts aspectes, especialment els relacionats amb la conciliació familiar.

És per això que des del SAP-SME-FEPOL, amb l’exposició de clars exemples que no farem públics per mantenir la privacitat de les dades associades, hem reclamat a la Subdirecció general de recursos humans un canvi en els criteris en la concessió o denegació de permutes i una flexibilització dels mateixos a fi que, especialment en aquells casos flagrants on no es posa en risc a més el propi servei, s’acabin concedint.

SAP-SME Junts, serem millors!