Canvis en els nous criteris de permisos

by | juny 16, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Aquesta setmana s’han publicat a Intranet els nous criteris de permisos de 2022, degudament actualitzats. Aquestes son algunes de les novetats que hi podreu trobar:

El silenci passa a ser desestimatori

Canvia el sentit del silenci en els següents permisos i llicències:

 • Permís per Assumptes Personals
 • Llicència per a estudis retribuïda (amb interès de l’Administració)
 • Llicència per a estudis no retribuïda (sense interès de l’Administració)
 • Llicència per pràctiques en altre cos, escala, categoria o administració-
 • Llicència per pràctiques retribuïda
 • Llicència per a assumptes propis.

Modificacions en la Llicència per pràctiques en altre cos, escala, categoria o administració i llicència per pràctiques retribuïda

Ara queda redactat de la següent manera:

 • Llicència per pràctiques en altre cos, escala, categoria o administració.
  Aquesta llicència correspon quan es dugui a terme la fase de pràctiques en els concursos d’oposició d’ascens del cos de Mossos d’Esquadra i la persona funcionària no opti per mantenir les retribucions del lloc de treball d’origen.
  També correspon aquesta llicència en aquells casos en què les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra participin en convocatòries d’accés a un altre cos d’una altra administració pública diferent de l’Administració de la Generalitat i sigui necessària la realització d’un període de pràctiques previ al nomenament com a funcionari/ària.
  En aquest supòsit, el funcionari/ària tindrà dret a percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari/ària en pràctiques a càrrec d’aquella Administració, però no tindrà l’opció de percebre les retribucions del lloc d’origen que ocupava a càrrec de l’Administració de la Generalitat.
 • Llicència per pràctiques retribuïdes.
  Aquesta llicència correspon quan es dugui a terme la fase de pràctiques en els concursos d’oposició d’ascens en el cos de Mossos d’Esquadra i la persona opti per mantenir les retribucions del lloc de treball d’origen.

Permís prenatal, nous drets

En el permís prenatal per a embarassades, les tècniques de reproducció assistida també donen dret a absències.

IMPORTANT! Canvis introduïts en el Permís per mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau

 1. Es modifica el termini de gaudiment que hi havia fins ara i queda redactat així:
  El termini per gaudir el permís és de 5 o 10 dies naturals següents al succés.
  En tots els supòsits, el permís es pot gaudir ininterrompudament dins del termini de 5 o 10 dies naturals a partir de l’hospitalització del familiar, a voluntat del personal, sempre que persisteixi el fet causant.

 2. Es modifica el còmput inicial del permís per al gaudiment del permís per hospitalització o intervenció quirúrgica amb repòs domiciliari quedant redactat de la següent manera:
  Cal entendre que el termini de 5 o 10 dies dins dels quals es pot iniciar el gaudiment d’aquest permís es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització, en qualsevol de les seves modalitats, o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització, per la qual cosa, no caldrà iniciar el gaudiment del permís el primer dia de l’hospitalització o de la intervenció del familiar de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat.
 3. S’eliminen les mencions als supòsits de part natural i cesària amb la qual cosa s’entén que caldrà atendre’s al fet de si hi ha hospitalització o no independentment de quin sigui el tipus de part.

Permís per exàmens

En el permís a exàmens finals en centres oficials i per a altres proves alliberadores en els esmentats centres es modifica el penúltim paràgraf quedant redactat de la següent manera:

L’assistència a proves que formen part d’un curs de formació obligatòria en interès del servei o formació interna del CME (sigui en la modalitat presencial o en la modalitat telemàtica/virtual), en cas de coincidir amb planificació de treball ordinari, no genera cap mena de permís per examen.
Es computarà d’acord amb el que preveu la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, és a dir, desplanificant el treball ordinari i informant el temps de desplaçament imprescindible per assistir-hi, entre la localitat de destinació i la localitat de formació, més el temps que correspongui per la durada de la prova.

Per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

Es modifica el primer paràgraf i queda redactat així:

Les persones funcionàries, sempre que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, tenen dret a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la seva durada, i a percebre les retribucions íntegres, per atendre, durant l’hospitalització i tractament continuat, el fill menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent acreditada per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el fill o la persona que hagi estat objecte d’acolliment permanent o de guarda amb fins d’adopció compleixi els 23 anys. En conseqüència, el mer compliment dels 18 anys d’edat del fill o del menor subjecte a acolliment permanent o a guarda amb fins d’adopció no és una causa d’extinció de la reducció de la jornada, si es manté la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

Absències per assistència a consulta mèdica

S’incorpora un paràgraf que diu el següent:

En els casos d’absència per motiu de realització de proves mèdiques invasives consistents en la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada per la totalitat de la jornada planificada de treball.

Davant la recent novetat dels canvis efectuats en aquests criteris, és possible que com ha passat en anteriors ocasions, ens trobem en algunes situacions de desavinences i/o desconeixement de la situació novadora en aquests criteris per part d’alguna persona de l’Àrea d’Administració.

En qualsevol cas, no dubteu en contactar-nos per a qualsevol dubte o qüestió.

Sempre Mossos d’Esquadra