CONSELL DE POLICIA 30 DE JULIOL 2021

by | jul. 30, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Aquests son els punts més destacats que s’han tractat:

 • Increment retributiu i recuperació paga extraordinària 2014.

Aquesta setmana s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, segons el qual:

– S’aplica un increment del 0,9% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2021, respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020. Aquest increment retributiu es farà efectiu a la nòmina de setembre.

– Durant el darrer trimestre de 2021, ens pagaran el 55% de l’import que vam deixar de percebre de la paga de 2014.

 • Estat de les convocatòries.

El darrer trimestre de 2021 es publicarà concurs general. Pel que fa a la resta de concursos de provisió i promoció, si requeriu alguna concreció, podeu consultar-ho amb els nostres delegats.

 • Agents en pràctiques.

Han intentat per tots els mitjans que el nomenament com a funcionaris de carrera fos aquest agost però manifesten que ha estat impossible. En conseqüència les persones en aquesta situació continuaran en situació de pràctiques a tots els efectes fins al nomenament. Aquest fet ha provocat també un problema en la concessió de vacances que analitzaran com solucionar.

 • Jubilació anticipada.

S’han reunit amb el Secretario de empleo que ja ha emès un informe favorable. Aquest ha estat enviat a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social que d’entrada ha donat resposta dilatòria. No obstant, la jubilació anticipada és un dels temes que es tractarà la setmana vinent a la Mesa de negociació entre el Govern de la Generalitat i el Gobierno del Estado.

 • Comissions de treball.

Després de l’estiu per tractar temes d’horaris, nocturnitat, Pla de carrera USC, etc.

 • Equiparació amb bombers.

Manifesten que no hi haurà equiparació real amb bombers per què consideren que amb l’Acord de 2 de juliol de 2020 ja es dóna compliment a aquesta petició. Sense dubte un argument de veritable vergonya i falta de respecte cap al nostre col·lectiu.

 • Increment addicional 0,3%.

Sobre l’increment addicional del 0’3% previst per aquest any, tenen proposta per aplicar-lo a en millora del complement de nocturnitat.

 • Val de roba paisà.

Han proposat a la comissió de retribucions que el val de paisà passi a ser un ingrés en nòmina. Això vol dir que anirà subjecte a IRPF i això comportarà per tant un augment del 22% del pressupost respecte anys anteriors. Cal que la comissió de retribucions ho aprovi.

 • Grup C al B escala Intermèdia.

Pel passi del grup C al B de la intermèdia ens demanen temps per què és un tema que cal que es treballi de manera coordinada amb ISPC. No obstant, a finals d’octubre ens convocaran a reunió per tractar el tema.

 • Exempció nits 55 anys.

Volen trobar fórmules per buscar la manera de què les nits quedin cobertes garantint que tothom que demani estar exempt de fer nits per edat, pugui deixar de fer-les. A l’SME tenim molt clar, i en aquesta línia estem treballant, que cal buscar “incentius” per fer més atractiu aquest torn, i una de les fórmules a aplicar, pot ser l’incrementar el preu de l’hora treballada de nit.

 • Procés tancament Sala.

Ara mateix s’està produint el tancament de la Sala Girona. Es preveu que el dia 8 d’octubre es publiquin els llistats de les persones que han de ocupar llocs de la Sala 112 provinents de la Sala Girona. Hem aprofitat per fer-los arribar mancances i necessitats de les Sales de diferents punts del territori per tal que hi apliquin solucions.

El Consell de la Policia es reprendrà el dia 3 de setembre de 2021 per tractar tota la resta de punts pendents de l’ordre del dia.