El Departament d’Interior dilata la informació sobre la tramitació de les actes contra la llei 4/2015

by | jul. 3, 2024 | COMUNICATS ALTRES

SAP i SME denunciem maniobres dilatòries del DINT per donar resposta a les peticions que, com a organitzacions sindicals, evidentment tenim dret a saber.

En data de 10 de maig, com a organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra i en virtut de la Llei 19/2014 de 2019, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’esquadra (SME-FEPOL) presentàvem una Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública per saber l’estat de tramitació de les actes aixecades pels efectius la Policia de Catalunya, per incompliment de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana.

Tal i com anunciàvem en el comunicat corresponent, ambdues organitzacions sindicals havíem estat coneixedores que en alguns serveis territorials, el volum de tramitació i de gestió de les actes aixecades pel cos de mossos d’esquadra i pel conjunt de les policies locals seria molt baix o pràcticament inexistent.

Des d’ençà, hem observat com el Departament d’Interior (qui sap si per la realitat de les dades) ha anat dilatant la resposta que al nostre entendre i passats gairebé dos mesos de la nostra petició, ja ens hauria d’haver donat.

I és que si el passat 10 de juny, el Departament d’Interior ja ens reconeixia tenir dret a la informació sol·licitada en tant que s’autoconcedia una pròrroga fins el 25 de juny per a resoldre la sol·licitud presentada per SAP i SME, en data de 26 de juny (és a dir fora de termini) s’ha donat un nou termini de 30 dies més, per a lliurar-nos-la.

Per tot plegat, des d’ambdues organitzacions sindicals exigim al DINT que en atenció a la Llei 19/2014 ens lliurin ja, les dades sol·licitades.

  • És evident que, com a organitzacions sindicals representatives tenim dret a la informació peticionada.
  • És evident que amb la primera de les notificacions de 10 de juny, el DINT ja reconeix aquest dret.
  • Per tant, és absurda la segona de les notificacions amb la qual el DINT s’autoconcedeix 30 dies més, per a traslladar-nos aquesta informació.

Que el Departament, havent-nos reconegut el dret (faltaria més), no ens hagi donat resposta en els terminis que la pròpia Llei determina, entenem que respon a una maniobra dilatòria que els nostres serveis jurídics ja estan estudiant per determinar si hi ha o no, algun tipus de responsabilitat.

Exigim per tant que se’ns traslladi tota la informació peticionada per poder comprovar així, si el Departament d’Interior ha estat responsable o no, en la tramitació de les actes aixecades pel cos de mossos d’esquadra i les policies locals en compliment de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana.

SAP-SME Junts, serem millors!