SAP i SME impugnem judicialment la convocatòria de la plaça de Major

by | març 21, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Després de l’estudi jurídic de les bases publicades, avui s’ha presentat la impugnació del procés per cobrir la 2a plaça de Major del CME i hem reclamat l’adopció de mesures cautelaríssimes a fi que es suspengui el procés.

El passat dimarts 19 de març, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) denunciàvem públicament la convocatòria (a dos dies de les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya) de la segona plaça de Major per al cos de mossos d’esquadra.

Tal i com manifestéssim en el comunicat esmentat, ambdues organitzacions reprovàvem la idoneïtat i la conveniència de la convocatòria publicada, al veure la lectura pública que s’estava fent d’una “convocatòria feta a mida i el debilitament a la nostra Institució que tot plegat provocava, per la sospita de politització del cos de mossos d’esquadra. Així mateix anunciàvem que juntament amb els nostres serveis jurídics, ambdues organitzacions sindicals valoràvem la possibilitat d’impugnar les bases que s’havien publicat. 

És per això que, amb aquest comunicat des del SAP i des de l’SME volem manifestar que avui hem presentat recurs al Jutjat contenciós administratiu contra la convocatòria mitjançant el sistema de lliure designació, per cobrir una plaça de la categoria de Major de l’escala superior del cos de Mossos d’Esquadra (convocatòria 55/24).

Tal i com recull l’escrit d’interposició presentat considerem entre d’altres qüestions, que  es produeix una vulneració flagrant del contingut del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra en tant que només és requisit, presentar el formulari de sol·licitud dins del termini estipulat amb l’acreditació del pagament de la taxa d’inscripció.

No s’indica per contra, la necessitat d’aportar cap currículum, així com tampoc la realització de cap prova o entrevista amb les quals els participants puguin acreditar que disposen dels coneixement i les aptituds d’idoneïtat suficients per poder assolir la plaça de la categoria de major objecte de la convocatòria. És a dir, ni mèrits, ni capacitats, ni aptituds, ni actituds, ni tampoc competències queden recollides a les bases, com a criteris que es tindran en compte per valorar el candidat que hagi de resultar idoni.

És per això que, en tant que les bases no identifiquen uns mínims d’elements que permetin determinar quin és el judici raonat que permetrà l’elecció de la millor de les opcions, ambdues organitzacions sindicals considerem que l’oposició impugnada és una oposició feta a mida, més quan per aquesta només es preveu que s’hi presenti una única persona (tal i com els propis mitjans de comunicació han recollit).

Recordem que la pròpia Constitució Espanyola determina que, tant les convocatòries de concursos com les de lliure designació, queden subjectes als principis d’igualtat, mèrit i capacitat (als quals ha de sumar-se el de publicitat), aspecte que en les bases de la convocatòria impugnada en cap cas queda contemplat.

Per tot plegat, en el contenciós presentat, SAP i SME hem reclamat la concessió d’una MESURA CAUTELARÍSSIMA consistent en la suspensió de la convocatòria mentre no es resolgui el procediment que avui hem presentat.

SAP-SME Junts, serem millors!