Accidents de trànsit | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Objectius

Els objectius que han d’aconseguir els alumnes són:

– Analitzar l’accident, els elements que el componen no agregant riscos en l’accident mateix i la circulació de l’entorn.

– Verificar les causes principals que provoquen els accidents de trànsit a partir de l’anàlisi dels diferents factors que intervenen.

– Aplicar els procediments adequats de la recerca preliminar.

– Determinar les fases de l’accident de trànsit, enumerant i precisant què passa en cadascuna.

– Establir la cronologia d’actuacions policials que s’han de dur a terme davant un accident de trànsit, especialment les d’inspecció ocular i les de presa de mesures.

– Esbrinar, recollir i preservar les dades i les restes d’un accident de trànsit i posar-les a disposició judicial.

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

Contingut del Curs

1. ACCIDENTALITAT, FACTORS, CAUSES I CLASSES

1.2 Factors que intervenen en l’accident de trànsit

1.1 Definició d’accident de trànsit

2. CLASSES D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

2.1 Clasificació dels accidents de trànsit pel nombre d’unitats que intervenen

2.2 Classificació d’accidents de trànsit per la situació geogràfica

2.3 Classificació d’accidents de trànsit pels resultats

3. ANÀLISI ESPACIAL DE L’ACCIDENT

3.1 Fase de percepció

3.2 Fase de decisió

3.3 Fase de conflicte

4. PRIMERES MESURES EN EL LLOC DE L’ACCIDENT

4.1 Trasllat al lloc de l’accident

4.2 Primeres mesures

4.3 Recerca

4.4 Restabliment de la normalitat

4.5 Actuacions complementàries

5. TIPUS DE DOCUMENTACIÓ

5.1 Fulla d’informació a persones implicades en accident T39

5.2 Fulla d’informació d’accidents T06

5.3 Plec de recerca d’accidents T01

5.5 Denúncies en l’accident de trànsit

5.4 Atestat per accident de trànsit

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

6. ANNEX

6.1 Tipus d’empremtes de pneumàtics

6.2 Taula càlcul de velocitats

EXAMEN FINAL – ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Delinqüència organitzada | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuacions bàsiques de l’operador de sala | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuació policial en situacions extremes | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Anar al Campus