Actuació policial en situacions extremes | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Objectius

Aquest curs hauria de proporcionar material suficient per aconseguir assolir els següents fins:

  • Identificar i gestionar situacions d’ estrès policial.
  • Conèixer els comportaments que provoquen l’ estrès i saber com afrontar-los.
  • Estudiar les normes bàsiques d’ actuació.
  • Homologació a les situacions extremes, conceptes bàsics, efectes de les catàstrofes.
  • Conèixer la terminologia emprada en els estudis de catàstrofes.
  • Conèixer les possibilitats d’ intervenció real en aquests fenòmens col.lectius.
  • Estudiar les reaccions davant les situacions extremes
  • Com controlar multituds en situacions extremes, diferents possibilitats.

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà els dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per a assolir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs, dels quals es disposa en format digital a l’aula virtual.

El tutor és la figura docent del curs, que tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs, es farà a través de la realització d’un examen telemàtic al final del període lectiu. La qualificació resultant serà:

– APTE

– NO APTE

– NO PRESENTAT

Un cop aprovat l’examen telemàtic, que correspondrà al 30% de la nota final, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL que correspondrà al 70% de la nota final i que consisteix en una combinació de preguntes tancades tipus test juntament amb la realització d’ un cas pràctic. Aquest examen serà corregit pel personal docent.

Així, la condició imprescindible per poder accedir al certificat del curs és superar ambdues proves.

El curs constarà d’un total de 40 hores en línia més 1 hora presencial  en la que l’alumne haurà de resoldre un examen per tal obtenir el certificat d’aprofitament.

Contingut del Curs

1. EL ESTRÉS POLICIAL

1.1 Introducción

1.2 El peligro

1.3 El estrés ¿qué es?

1.4 El estrés en las catástrofes

1.5 Situaciones de riesgo

1.6 Factores de riesgo generales

1.7 Síntomas

1.8 Conclusiones

2. COMPORTAMIENTO E INTERVENCIÓN

2.1 Introducción

2.2 Apoyo psicológico en las situaciones extremas

2.3 En qué consiste la Intervención psicológica en la fase inmediata al impacto. La importancia de la coordinación del cuerpo de policía con otros equipos intervinientes

2.4 Posibilidades de intervención en los fenómenos colectivos

2.5 Con quién se interviene

2.6 Normas básicas de actuación

3. LAS SITUACIONES EXTREMAS

3.1 Introducción

3.2 Conceptos básicos a tener en cuenta

3.3 Efectos de las catástrofes

3.4 Organización para la gestión de las catástrofes

3.5 Terminología empleada en los estudios de catástrofes

4. LAS REACCIONES ANTE SITUACIONES EXTREMAS

4.1 Introducción

4.2 Lucha contra el pánico

4.3 Angustia

5. EL CONTROL DE MULTITUDES EN SITUACIONES EXTREMAS

5.1 La conducta humana ante las emergencias. La conducta individual

5.2 Factores que intervienen en la conducta ante una situación de emergencia

5.3 Personalidad

5.4 La reacción conductual ante la emergencia

5.5 La percepción del riesgo

5.6 La evaluación del individuo

5.7 Emoción y conducta en situaciones de emergencia

5.8 Descripción de las conductas más habituales o comportamiento tipo

5.9 Criterios preventivos y recomendaciones

5.10 Los hombres en la multitud

5.11 La conciencia de su propia fortaleza

5.12 La predominancia de las emociones

5.13 Tipos de multitud

5.14 Comportamiento de las multitudes en situaciones extremas

5.15 Respuestas o reacciones ante el impacto

5.16 Respuestas comportamentales antes los diferentes periodos de una catástrofe.

5.17 Efectos de la catástrofe en las personas

6. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y OTROS TEXTOS CONSULTADOS

Bibliografía, webgrafía y otros textos consultados

EXAMEN FINAL – ACTUACIÓ POLICIAL EN SITUACIONS EXTREMES

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Delinqüència organitzada | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuacions bàsiques de l’operador de sala | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Atestat policial de trànsit i delictes contra la seguretat vial | 40h

Aquest curs constarà d’una primera part dedicada a l’atestat policial en els delictes contra la seguretat viària, en la qual a més de les diferents normatives relacionades amb el trànsit, s’han tingut en compte les prescripcions recollides en la Circular 10/2011, de la Fiscalia General de l’Estat sobre criteris per a la unitat d’actuació especialitzada del Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària, que si bé està dirigida als Srs.

Anar al Campus