Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L’ORDRE SOCIOECONÒMIC”.

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Hem de tenir present que el Codi Penal recull tan sols aquelles conductes de l’individu que el legislador ha considerat dignes de càstig mitjançant el sistema de penes que s’instrumenta el mateix per al compliment del seu objectiu últim el qual apareix en la mateixa exposició de motius de la Llei Orgànica: Tutelar els valors i principis bàsics de la convivència social.

El temari compta amb les últimes modificacions en matèria de dret penal, que van entrar en vigor el 01 de juliol de 2015, i que representen la modificació més important que ha patit el codi des de la seva creació.

El primer pas que cal donar en l’estudi de qualsevol parcel·la del Codi Penal és interioritzar una sèrie de principis bàsics que ens proporcionin suficient criteri per determinar si el fet que vam presenciar o del qual hem tingut una primera “Notitia criminis” revesteix de tots els elements necessaris per a considerar aquesta conducta PUNIBLE.

Així, farem un extens repàs sobre les diferents formes delictives en què es concreten els Delictes patrimonials repassant aquells elements necessaris que reclamen cadascuna d’aquestes formes.

El següent punt a treballar serà l’evolució de la criminalitat en els Delictes contra el Patrimoni a Espanya, introduint alguns conceptes de criminologia que ens ajudaran en un següent punt a com analitzar, comprendre i executar una actuació policial efectiva davant aquesta tipologia de delictes.

Per finalitzar el temari inclou algunes Sentències de la Sala penal de Tribunal Suprem, font d’interpretació del Dret Penal, Circulars de Fiscalia, per a interpretar les normes penals i finalment per entendre l’abast dels termes regulats per la Norma Suprema en la nostra societat, la CE de 1978 a la qual ha d’adaptar-se el Codi Penal.

Objectius

  • Treballar les definicions bàsiques de Patrimoni, Ordre Socioeconòmic i entendre el seu significat.
  • Entendre el funcionament de la Teoria del delicte i la imputació.
  • Estudiar els principals Delictes contra el Patrimoni així com la manera en què es concreten en la societat.
  • Analitzar el procés evolutiu dels Delictes patrimonials a Espanya.
  • Conèixer les noves modificacions del CP que afecten els Delictes patrimonials.
  • Entrar en contacte amb la terminologia habitual dels jutges i tribunals. En concret les sentències de TS com a font d’interpretació del dret penal.

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

 

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

 

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

Contingut del Curs

1. Conceptes de patrimoni i ordre socioeconòmic

2. Classificació dels delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic

2.1 Segons el criteri econòmic o d’enriquiment

2.2 Segons el criteri de l’objecte material

3. Part especial del codi penal: principals delictes contra el patrimoni

3.1 Aspectes Generals

3.2 Principals Delictes contra el Patrimoni

4. Aspectes criminològics dels delictes patrimonials

5. Compilació jurídica: circulars de fiscalia, jurisprudència de la sala penal del tribunal suprem i sentències del tribunal constitucional

Glossari

Bibliografia

Examen final – Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic

 

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Delinqüència organitzada | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuacions bàsiques de l’operador de sala | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuació policial en situacions extremes | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Atestat policial de trànsit i delictes contra la seguretat vial | 40h

Aquest curs constarà d’una primera part dedicada a l’atestat policial en els delictes contra la seguretat viària, en la qual a més de les diferents normatives relacionades amb el trànsit, s’han tingut en compte les prescripcions recollides en la Circular 10/2011, de la Fiscalia General de l’Estat sobre criteris per a la unitat d’actuació especialitzada del Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària, que si bé està dirigida als Srs.

Anar al Campus