Atestat policial de trànsit i delictes contra la seguretat vial | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Aquest curs constarà d’una primera part dedicada a l’atestat policial en els delictes contra la seguretat viària, en la qual a més de les diferents normatives relacionades amb el trànsit, s’han tingut en compte les prescripcions recollides en la Circular 10/2011, de la Fiscalia General de l’Estat sobre criteris per a la unitat d’actuació especialitzada del Ministeri Fiscal en matèria de seguretat viària, que si bé està dirigida als Srs. Fiscals, creiem que són una important font de referència i consulta quant a l’actuació policial es refereix.

A continuació, s’exposen en una segona part, si es vol denominar així els denominats delictes contra la seguretat viària es troben regulats en el Capítol IV, Títol XVII del Llibre II de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

La finalitat que es pretén és la d’establir unes pautes generals per a l’aplicació de la normativa en matèria de seguretat viària per part de les Forces i Cossos de Seguretat. També es tenen present, per la seva innegable aportació, les Instruccions Generals en compliment del que es disposa en l’art. 773. 1 de la Llei d’Enjudiciament Criminal; art. 4, apartat 4 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal; i Circular 1/1989 i Instrucció 1/2008, totes dues de la Fiscalia General de l’Estat que han realitzat les diferents Fiscalies de les Comunitats Autònomes.

Objectius

Aquest curs hauria de proporcionar material suficient per a aconseguir aconseguir els següents fins:

  • Determinar el significat i el valor legal de l’atestat de trànsit.
  • Estudiar l’estructura de l’atestat.
  • Destacar els aspectes rellevants en l’estructura d’un atestat de trànsit
  • Incidir en la manera de prendre les diferents declaracions d’investigat i testimoni
  • Destacar els aspectes més rellevants en la realització Judicis Ràpids
  • Determinar el significat de delictes contra la seguretat viària, jurídica i normativament, de tal manera que serveixi com a pauta per a la interpretació dels diferents tipus penals que estudiarem.
  • Estudiar els diferents tipus penals regulats en el codi penal.
  • Estudiar tota les principals normes relacionades amb els delictes contra la seguretat viària, amb principal incidència en aquells articles específics que serveixen per a entendre la norma penal continguts Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària; Reglament General de Conductors; i Reglament General de Vehicles.
  • Diferenciar els diferents delictes contra la Seguretat Viària de les sancions administratives per fets semblants.

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

 

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

 

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

Contingut del Curs

1. L’ATESTAT, CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Valor legal

1.2 Obligacions formals

1.3 Competències per instruir atestats de trànsit

2. L’ATESTAT, ESTRUCTURA

2.1 Els elements i les parts bàsiques de l’Atestat

2.1.1 La caràtula

2.1.2 Índex

2.1.3 Diligències

2.1.4 Les Actes

2.1.5 Informes

3. ASPECTES RELLEVANTS EN LA INSTRUCCIÓ D’UN ATESTAT

3.1 La declaració de l’investigat

3.2 La declaració testifical

4. JUDICIS RÀPIDS

5. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

6. DELICTE PER EXCÉS DE VELOCITAT

7. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ SOTA LA INFLUÈNCIA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, DROGUES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES

7.1 Persones obligades a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia

7.2 Etilòmetres i amidaments

7.3 Pràctica de la prova d’alcoholèmia i realització de la prova

7.4 La tipificació del delicte

7.5 Diligències penals

7.6 Proves de contrast

7.7 Denúncia administrativa

7.8 Situacions particulars

7.10 Supòsits de privació de llibertat

7.10 Conducció sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques

8. EL DELICTE DE CONDUCCIÓ TEMERÀRIA

9. CONDUCCIÓ TEMERÀRIA AMB MANIFEST MENYSPREU PER LA VIDA DELS ALTRES

10. NEGATIVA SOTMETRE’S A LES PROVES LEGALMENT ESTABLERTES PER A LA COMPROVACIÓ DE LES TAXES D’ALCOHOLÈMIA I LA PRESÈNCIA DE DROGUES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES

10.1 Negativa a realitzar la segona prova d’alcoholèmia en aire espirat o sol.licitud directa d’anàlisi de sang

10.2 Incapacitat de bufar en la prova d’alcoholèmia

10.3 La negativa a sotmetre’s a les proves per detectar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques

11. CONDUCCIÓ SENSE LLICÈNCIA O PERMÍS

11.1 Pèrdua total de punts

11.2 Pèrdua per resolució judicial

11.3 Per no haver obtingut mai el permís de conduir o la llicència

12. COL.LOCAR EN LA VIA OBSTACLES O DANYAR LA SENYALITZACIÓ

12.1 Omissió del deure de socors

13. DELICTE D’HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU

14. DELICTE DE LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU

15. DELICTE DE DESOBEDIÈNCIA GREU

15.1 Trencament de condemna

ANNEX IMMOBILITZACIONS

BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA I PÀGINES WEBS CONSULTADES

EXAMEN FINAL – ATESTAT POLICIAL DE TRÀNSIT I DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIAL

 

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Delinqüència organitzada | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuacions bàsiques de l’operador de sala | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuació policial en situacions extremes | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Anar al Campus