COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones i béns de la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de Mossos d’Esquadra

Núm. de registre de la convocatòria 328/20

De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta comissió reunida en sessió de 28.04.2021,

ACORDA

Aprovar i fer públiques:

  1. La llista de les persones participants aptes al curs d’especialització, previst a la

base 6.4 de la convocatòria.

  • La llista de les persones participants convocades a la realització de la fase de pràctiques, prevista a la base 6.5 de la convocatòria, d’acord amb la informació següent:
  • Data d’inici: 5 de maig de 2021
    • Hora: 09:00 h
    • El lloc de treball obtingut en l’assignació provisional.
  • Els criteris d’avaluació de la fase de pràctiques, presentats per la Divisió d’Avaluació de Serveis.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la secretària general del Departament d’Interior en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació.

    SI REQUEREIXES MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES L’SME.

Criteris des valoració de la fase de pràctiques del concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones i béns, de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra (Convocatòria 328/20)

1      Introducció

En data 24 de gener de 2020 es va publicar la resolució INT/113/2020, de 21 de gener, per la qual es convocava concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de protecció de persones i béns de la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 328/20).

Les bases d’aquesta convocatòria recullen, al punt 6.5, la fase de pràctiques, on s’estableix:

“Es convoquen per a la realització de la fase de pràctiques les persones participants que hagin superat el curs d’especialització o n’estiguin exemptes. La durada de la fase de pràctiques és de 3 mesos com a màxim amb una presència mínima real de servei de 300 hores.

La qualificació d’aquesta fase és d’apte o no apte, d’acord amb els criteris de valoració aprovats per la comissió de valoració. Per superar-la, s’ha d’obtenir la qualificació d’apte.”

2      Fase de pràctiques

La fase de pràctiques començarà el dia 5 de maig de 2021 i finalitzarà el dia 4 d’agost de 2021, per tal de realitzar el mínim de 300 hores estipulades com a pràctiques.

3      Acta de valoració

Per avaluar aquesta fase de pràctiques caldrà formalitzar una acta individual de valoració en suport paper de 20 ítems, que conformen un seguit de factors que descriuen comportaments, actituds i aptituds de la persona aspirant. Cada ítem té 4 possibles respostes, de les quals se n’ha d’escollir una.

Criteris CO Protecció de persones i béns. Sergent/a. 328/20                                                                 

S’afegeix també un ítem 21, d’obligat compliment, on s’ha de fer constar com desenvolupen les tasques les persones aspirants a l’especialitat. Aquelles actes que no continguin redactat en aquesta pregunta, es retornaran als avaluadors.

Evidentment, el redactat de l’ítem 21, malgrat no tingui una puntuació establerta, cal que sigui coherent amb les respostes atorgades a la mateixa acta de valoració. En cas de contradicció es demanarà un informe ampliador i serà la comissió de valoració qui decidirà si la persona aspirant és apte/a o no apte/a.

4      Avaluació i qualificació

La puntuació màxima que es pot aconseguir a l’acta de valoració és de 60 punts i la mínima és

0. Segons les bases del concurs oposició, la qualificació del període de pràctiques serà d’apte o no apte i per poder superar-lo cal obtenir la qualificació d’apte.

Per obtenir la qualificació d’apte/a s’haurà d’obtenir un puntuació mínima de 30 punts. Davant d’una puntuació inferior als 30 punts en l’acta de valoració es sol·licitarà al servei on s’avalua als aspirants a l’especialitat un informe ampliador.

En cas que es doni alguna de les situacions recollides en el dos paràgrafs anteriors, la comissió de valoració podrà determinar realitzar una entrevista de seguiment a la persona avaluada.

En cas que es doni alguna de les situacions recollides en el dos paràgrafs anteriors, la comissió de valoració podrà determinar realitzar una entrevista de seguiment a la persona avaluada.

Si una persona aspirant causa baixa mèdica durant les pràctiques i no arriba a les hores mínimes per ser avaluada la comissió de valoració decidirà si se li ajornen les pràctiques fins que pugui continuar-les una vegada obtingui l’alta mèdica o si es considera no apte.

Cada avaluador/a disposarà d’un manual que li ha de permetre efectuar   una valoració sense distorsions i ajustada a la realitat.