Detecció d’alcohol i drogues en la conducció | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

La sinistralitat en el trànsit ha causat milers de morts i ferits, en moltes ocasions la manca de consciència en la conducció de vehicles sumat al consum d’alcohol, i altres drogues augmenta el risc de patir un accident de manera considerable. Per aquesta raó la normativa vigent regula i estableix les quantitats d’alcohol, i substàncies que hi pot haver en l’organisme del conductor perquè aquesta no distorsioni la percepció de la realitat i no afecti el domini del vehicle.

Els agents encarregats de la vigilància i el control del trànsit disposen de diverses tècniques per determinar la quantitat de substàncies o el grau d’impregnació d’alcohol consumit pel conductor d’un vehicle. Els agents han de rebre tota la formació necessària i, per tant, dominar aquestes tècniques per garantir la seguretat a les vies públiques i participar de manera efectiva en un control d’alcohol o drogues a conductors de vehicles. És convenient recordar que la conducció de vehicles sota els efectes de l’alcohol o altres drogues pot derivar en una sanció administrativa o en greus conseqüències penals.

El present curs aspira a dotar d’habilitats i competències als alumnes perquè siguin capaços d’aplicar la normativa i els procediments de manera correcte i amb totes les garanties legals possibles en la realització de proves de detecció de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substancies psicotròpiques.

Objectius

Els objectius que han d’aconseguir els alumnes són:

  • Conèixer la normativa, el marc legal, les ordres i les instruccions de la fiscalia.
  • Estudiar i aplicar els procediments en relació a la realització de proves d’alcoholèmia i drogotest.
  • Aprendre a esbrinar i detectar els signes de consum de drogues o substàncies i la seva influència en l’organisme i en la conducció.
  • Conèixer i aplicar els procediments en la recollida de mostres.
  • Estudiar l’estructura de l’atestat policial simplificat T32.
  • Conèixer les diferents casuístiques.

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, a qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bustia de correu electrònic i que solventarà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologíes variades, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objetius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. Apart d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir mitjançant el Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic se proposa per la superació del curs, i serà correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, qui s’encarregarà d’evaluar les activitats programades.

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb què se supera el curs

• SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs

• NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs. Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització obligatòria d’un EXAMEN PRESENCIAL

Contingut del Curs

1. NORMATIVA I MARC LEGAL

1.1 Normativa i Marc legal general

1.2 Regulació administrativa i penal en matèria de trànsit

1.3 Persones obligades a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues:

2. DETECCIÓ D’ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓ

2.1 Taxes d’alcohol i marges d’error

2.2 Realització de la prova de detecció d’alcohol

2.3 Actes i diligències en cas de positiu en alcohol

3. DETECCIÓ DE DROGUES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O SUBSTÀNCIES EN LA CONDUCCIÓ

3.1 Tipus de drogues detectables i la seva influència en la conducció:

3.2 Classificació de les drogues

3.3 Detecció i valoració dels signes per consum de drogues

3.4 Realització de la prova per a la detecció de drogues i/o substàncies

4. IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE

5. T-32 MODEL D’ATESTAT SIMPLIFICAT

5.1 Casuístiques per instruir atestat mitjançant T32

5.2 Cos de l’atestat T32

6. ALTRES CASUÍSTIQUES

6.1 Menors

7. CAS PRÀCTIC TEORIA DE WIDMARK

8. SENTÈNCIES AL RESPECTE DE LA FÓRMULA DE WIDMARK

9. JURISPRUDÈNCIA

ANNEX 1

EXAMEN FINAL – DETECCIÓ D’ALCOHOL I DROGUES EN LA CONDUCCIÓ

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Delinqüència organitzada | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuacions bàsiques de l’operador de sala | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuació policial en situacions extremes | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Anar al Campus