No es perllongarà el termini de gaudiment AP’s

by | febr. 1, 2023 | COMUNICATS ALTRES

L’Administració ha contestat a la nostra petició de què es perllongués el termini per a poder gaudir dels assumptes personals de l’any policial 2022-2023 que va finalitzar ahir.

La resposta i motivació donada és la següent:

Afirmen que durant els últims 4 anys policials hi ha hagut situacions excepcionals que van motivar que s’ampliés el període de gaudiment del permís per assumptes personals. En aquest exercici no hi ha hagut, ni hi ha, cap situació que motivi una ampliació del termini màxim que fixa la Instrucció 2/2022, de 24 de març i, per tant, la data límit per a gaudir dels permisos d’AP’s de l’any policial 2022-2023 és el 31 de gener de 2023.
Afegeixen que cal tenir en compte que l’acumulació d’assumptes personals pendents de gaudir d’un exercici al següent genera un gruix d’hores que dificulta la gestió i l’autorització de sol·licituds. Per tant, aquesta mesura que es va haver d’implantar per situacions excepcionals, no resulta adequada i no s’ha de repetir innecessàriament. A més, argumenten que la incorporació de més efectius en els darrers anys, com a resultat de la publicació continuada de convocatòries d’accés, ha permès corregir el dèficit existent d’efectius en els anys anteriors i, per tant, la situació general no és la mateixa que en exercicis precedents.
Per acabar, exposen que les dificultats actuals per a l’autorització de sol·licituds d’assumptes personals es produeix únicament en moments puntuals, ja previstos a la instrucció corresponent, i deriven del fet que les persones treballadores no reparteixen les sol·licituds durant tot l’any.

L’SME no acceptem la resposta donada i seguirem en la recerca d’alternatives amb l’objectiu que cap treballador/a pugui perdre 1 sola hora del seu temps.

En el nostre escrit, al marge del perllongament, vam proposar altres opcions per a les hores d’AP no gaudides davant les quals no hi han fet menció. Ens referim a:

  • Possibilitat de cobrament com a hores extres les hores no gaudides.
  • Passar a la bossa d’hores acumulades.

Continuarem treballant en la recerca d’aquestes i altres possibilitats de millores.

Les denegacions de permisos se segueixen produint, necessitem que sempre feu la sol·licitud per ATRI per a demostrar aquestes denegacions i, poder lluitar per assolir millores i mesures alternatives davant aquests fets continuats, massa constants en algunes destinacions.

Sempre Mossos d’Esquadra