Amb la publicació d’aquesta llista definitiva de mèrits es donen per contestades les al·legacions presentades,

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant de la secretària general del Departament d’Interior en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Si requereixes dels llistats o qualsevol altra informació, no dubtis en contactar-nos.