CANVIS EN LA RECLAMACIÓ AL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LES INDEMNITZACIONS RECONEGUDES MITJANÇANT UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL PENAL FERMA DAVANT LA INSOLVÈNCIA DE LA PERSONA CONDEMNADA A SATISFER-LES.

by | març 8, 2022 | COMUNICATS JURÍDIQUES

Aquest 1 de març es va publicar a la Intranet la Instrucció 1/2022 del Departament d’Interior, per la qual es regula la tramitació administrativa de les sol·licituds d’indemnització reconegudes als membres del CME en una resolució judicial ferma, atesa la insolvència patrimonial de la persona condemnada a satisfer-la.

A conseqüència de l’entrada en vigor de la Instrucció referida, els danys materials o les lesions que pateixin els membres del cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o a conseqüència del servei prestat, i sempre que no concorrin dol o negligència, han de ser reconeguts amb la instrucció prèvia del procediment corresponent que s’inicia d’ofici o a sol·licitud del funcionari/ària interessat/da.

En aplicació del contingut d’aquesta instrucció, la Subdirecció General de Recursos Humans a través del Servei de Suport i Planificació de Personal, serà l’encarregada en endavant de gestionar la corresponent tramitació administrativa d’aquest tipus de reclamacions que els membres del CME poden sol·licitar a l’Administració en matèria de rescabalament dels danys o lesions causades per una tercera persona que hagi estat condemnada penalment a satisfer la indemnització fixada per la decisió judicial.

Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar i formalitzar de la següent manera:

  • Presentació del nou formulari DAD87 disponible al portal de la DGP, formulari que s’anomena “Sol·licitud d’abonament d’una indemnització declarada al favor d’un/a membre del Cos de Mossos d’Esquadra en una resolució judicial, atesa la insolvència patrimonial de la persona condemnada a satisfer-la”.
  • Aquest formulari DAD87 de sol·licitud s’haurà de presentar al registre oficial adreçat a la Subdirecció General de Recursos Humans, i haurà d’anar acompanyat de la següent documentació:

1. Sentència judicial amb expressió de la seva fermesa.

2. Interlocutòria o decret que declara la insolvència de la persona responsable condemnada a abonar la indemnització que ara se sol·licita a l’Administració.

3. Així mateix, en cas d’existir, caldrà aportar també amb aquesta sol·licitud la còpia de manament/s de pagament/s, o bé justificant/s de transferència/es del Jutjat o Tribunal, acreditatiu/s d’import/s rebut/s a la via judicial penal per part o a càrrec de la persona responsable condemnada a abonar la indemnització que ara se sol·licita a l’Administració.

Un cop presentada la sol·licitud, el Servei de Suport i Planificació de Personal de la DGP tramitarà el corresponent expedient i realitzarà les comprovacions o requeriments d’esmena de la sol·licitud que consideri necessaris, previ al fet que la persona titular de la Direcció General de la Policia dicti la corresponent proposta de resolució. Aquesta proposta serà tramesa junt amb la resta de l’expedient administratiu, a la persona titular de la Secretaria General del Departament d’Interior als efectes de la seva resolució final.

El termini per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos.

Transcorregut l’esmentat termini de tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

Totes aquelles reclamacions per raó d’aquesta matèria que havien estat presentades temps enrere, les quals estaven pendents de resoldre atès que no es disposava de l’instrument o norma que permetés i regulés el procediment per la seva resolució, la Subdirecció General de Recursos Humans a través del seu Servei de Suport i Planificació de Personal, contactarà amb totes i cadascuna de les persones membres del CME que les haguessin presentat. En aquests casos caldrà reprendre i iniciar la tramitació dels seus expedients de sol·licitud amb la finalitat de resoldre’ls com més aviat millor.

Ens consta que aquestes trucades ja s’estan produint.

Qualsevol informació que puguis requerir, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra