El Departament d’Interior acumula més de 9 mesos d’endarreriments

by | març 11, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Recordem que els endarreriments tenen afectació directa en la fiscalitat i per tant pot provocar fer declaracions complementàries.

Tal com hem informat al col·lectiu, en la Comissió de Seguiment de l’Acord de 31 de juliol celebrada el passat 7 de març es va confirmar de nou, que els mossos i les mosses d’esquadra seguiran un mes més, sense cobrar la totalitat de les retribucions a les que per normativa tenen dret.

Un mes més, els mossos i mosses d’esquadra veurem com novament, el Departament d’Interior segueix atresorant un deute que ja fa nou mesos que s’acumula.

És per això que, des del SAP- FEPOL i des de l’SME-FEPOL seguim denunciant la nefasta gestió d’un acord que està provocant un sentiment de malestar generalitzat i alhora, pot provocar en els propers mesos conseqüències negatives sobre la fiscalitat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

En aquest sentit, des d’ambdues organitzacions sindicals recordem que els endarreriments salarials es consideren rendiments del treball i per tant, estan subjectes a retenció fiscal. Això significa que, quan es cobrin, la persona (si no ho ha fet a temps) haurà de tributar la quantitat corresponent que hagi suposat, a la seva declaració de la renda.

És important recordar que segons l’article 14.2 b) de la Llei IRPF “haurà de presentar-se autoliquidació complementària quan, per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents a aquells que foren exigibles. Dites quantitats hauran d’imputar-se als períodes impositius en què foren exigibles, practicant-se, la corresponent autoliquidació complementària [1]”.

Per tant, tenint en compte que el proper 3 d’abril de 2024 es dona inici a la campanya de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2023 (IRPF), els endarreriments que es percebin posteriorment a aquesta data, també s’hauran de declarar. De no fer-se en el temps oportú podríem incórrer en falta.

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME exigim al Departament d’Interior, al Departament d’Economia i al Govern de la Generalitat que pagui d’una vegada als mossos i a les mosses d’esquadra. És vergonyant que nou mesos després, conceptes com la nocturnitat, els judicis i els festius no s’hagin pagat íntegrament a totes les persones membres del cos que han generat aquests conceptes.

Què passaria en qualsevol empresa privada si els seus treballadors i les seves treballadores no cobressin la totalitat de les seves retribucions? Què passaria en una empresa privada si el deute que aquesta acumula amb els seus empleats i empleades s’incrementa mensualment? La resposta és evident: ATURADA!

Per tant, són moltes les explicacions que cal donar al col·lectiu i en cap cas, aquestes poden ser les que es donen en una Comissió de Seguiment d’un Acord, on USPAC, SPC, CAT, SEGCAT i SEI s’estan mostrant absolutament inútils davant d’una qüestió que cal denunciar fins que se solucioni.

SAP-SME Junts, serem millors!

[1]
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2022/c18-cuota-liquida-resultante-autoliquidacion/regularizacion-situaciones-tributarias/regularizacion-mediante-presentacion-autoliquidacion-complementaria/supuestos-especificos-irpf/percepcion-atrasos-rendimientos-trabajo.html